Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 lutego 2003 r.
Kary umowne jako koszty uzyskania przychodów.
Urząd Skarbowy w Kluczborku
PDF-III-415(1)03

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) Urząd Skarbowy w Kluczborku w związku z zapytaniem podatnika z dnia 28.01.2002 r. uzupełnionym pismem z dnia 5.02.2003 r. dotyczącym udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego;

- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych za nieterminowe wykonanie robót i usług oraz

- zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar za odstąpienie od umowy z winy podatnika

wyjaśnia;

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonywanych robót i usług.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 28 stycznia 2003 r. oraz z dnia 5 lutego 2003 r. stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo Budowlane prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży usług budowlanych. Wykonując roboty i usługi budowlane, jednostka przekroczyła termin wykonania zadania. Natomiast roboty budowlane wykonane zostały prawidłowo, bez wad, a protokół odbioru robót nie stanowi zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo za wykonane roboty wystawiło faktury, z kolei Inwestor obciążył je karą za nieterminowe ich wykonanie.

Odrębną karą Inwestor ma zamiar obciążyć wykonawcę za odstąpienie od umowy z winy podatnika.

Zdaniem podatnika obie kary tj. karę za nieterminowe wykonania zadania i karę za odstąpienie od umowy z winy podatnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zadanie zostało wykonane prawidłowo, bez wad i zastrzeżeń w protokóle odbioru robót, natomiast kara za odstąpienie od umowy nie została ujęta w katalogu wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu.

W odpowiedzi na w/w zapytania Urząd Skarbowy wyjaśnia:

1. Z przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 wynika, że nie stanowią kosztów uzyskania przychodów kary umowne z tytułu:

- wad dostarczonych towarów, wykonania robót i usług

- zwłoki w usunięciu wad towarów, wykonanych robót i usług.

Zatem tylko wymienione wyżej kary umowne i odszkodowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, gdy kontrahent nie spełnia świadczenia we właściwym czasie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności, a dostarczone towary lub wykonane roboty i usługi są wolne od wad, kara umowna z tytułu opóźnienia, może być zaliczana do kosztów uzyskania przychodu.

2. Odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kary za odstąpienie od umowy z winy podatnika Urząd Skarbowy wyjaśnia; że kara za zerwanie umowy nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jak wynika z powyższego wydatki podatnika mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli mają bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie wpłynie za wielość przychodu.

Kara umowna poniesiona z tytułu odstąpienia od umowy nie pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowym z konkretnym przychodem podatnika i nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując;

- kary umowne z tytułu opóźnienia, a nie zwłoki za wykonane roboty i usługi stanowią koszty uzyskania przychodu.

- nie będą natomiast kosztem uzyskania przychodu kary umowne zapłacone za niewykonanie umowy, ponieważ nie zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl