Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 marca 2004 r.
Odliczenie wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przez ustawowego opiekuna prawnego małoletnich dzieci.
Izba Skarbowa w Olsztynie
PDF/005-1-80/04

Pytanie podatnika

- w sprawie odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego przez ustawowego opiekuna prawnego małoletnich dzieci.

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie, wynikającą z pisma z dnia 23.02.2004 r., znak: US.II-PDF/415/22/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji.

Z pisma z dnia 02.02.2004 r. (uzupełnionego pismem z dnia 17.02.2004 r.), skierowanego do Urzędu Skarbowego w Olsztynie oraz przedłożonych dokumentów wynika, że jest Pani przedstawicielem ustawowym i opiekunem prawnym dwójki własnych małoletnich dzieci, które w dniu 07.11.2002 r. otrzymały od swoich dziadków w drodze darowizny, (akt notarialny Repertorium A nr .../2002), po 1 udziałów każde, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego położonego w O.

Z w/w aktu notarialnego wynika, że do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletności zobowiązała się Pani ponosić wszelkie ciężary związane z własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego. Małoletnie dzieci wraz z Panią od kilku lat zamieszkiwały i nadal zamieszkują w darowanym lokalu mieszkalnym. Pani natomiast ponosiła wydatki na jego remont i modernizację, gdyż dzieci nie uzyskują żadnych dochodów.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (...).

Tak więc jednym z warunków odliczenia tych wydatków jest posiadanie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Za taki tytuł prawny uważa się między innymi: akt własności, decyzję administracyjną, umowę użyczenia, umowę najmu lub dzierżawy, umowę podnajmu lub poddzierżawy, dowód stwierdzający nabycie w drodze kupna, spadku lub darowizny, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego może również wynikać z przepisów prawnych bądź postanowień umownych, a także działań władczych organów publicznych.

Z zebranych w sprawie dokumentów wynika, że zamieszkuje Pani wraz z dziećmi w ich mieszkaniu, w którym (zgodnie z dowodem osobistym) jest Pani również zameldowana. W rozpatrywanej sprawie, jako matka, sprawuje Pani władzę rodzicielską nad dwójką małoletnich dzieci. Władza rodzicielska, pod którą dzieci pozostają aż do pełnoletności obejmuje szereg obowiązków i uprawnień rodziców względem dzieci. Powyższe reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a w szczególności art. 92 i art. 95. Władza rodzicielska nad małoletnimi pełniona przez Panią obejmuje wychowanie i kierowanie nimi, troskę o ich rozwój fizyczny i umysłowy, dbałość o zapewnienie im środków utrzymania i wychowania oraz ochronę ich samych i ich interesów.

W przypadku, gdy dzieci posiadają majątek, tak jak w tej konkretnej sytuacji - w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, otrzymany np.: w drodze darowizny, Pani jako rodzic obowiązana jest sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dzieci pozostających pod Pani władzą rodzicielską (art. 101 K.r.i op.). Zarząd ten należy rozumieć jako załatwienie bieżących spraw związanych ze zwykłym korzystaniem z przedmiotów wchodzących w skład zarządzanego majątku i utrzymaniem tych przedmiotów w stanie nie pogorszonym.

Mając na względzie dobro dzieci wyraziła Pani zgodę, po uprzednim uzyskaniu zgody z Sądu Rejonowego w O., na przyjęcie darowizny na rzecz dwójki własnych małoletnich dzieci i zobowiązała się Pani, jako ich przedstawiciel prawny, do ponoszenia wszelkich ciężarów związanych z własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego do czasu uzyskania przez dzieci pełnoletności, o czym mowa w w/w postanowieniu z dnia 10.07.2002 r. oraz w/w umowie darowizny z dnia 07.11.2002 r.

Wobec tego, zgodnie z przepisami prawa, sprawując zwykły zarząd, spoczywa na Pani obowiązek utrzymania w stanie nie pogorszonym majątku dzieci aż do ich pełnoletności. Aby wywiązać się z tego obowiązku z należytą starannością oraz mając na względzie stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci, z mocy prawa zobligowana jest Pani łożyć na remonty i modernizacje lokalu mieszkalnego pozostającego pod Pani zarządem.

W świetle powyższego wydatki poniesione na remont i modernizację zajmowanego lokalu mieszkalnego i udokumentowane fakturami na Pani imię i nazwisko uprawniają do korzystania z wyżej określonej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl