Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 czerwca 2006 r.
Urząd Skarbowy w Nysie
PDB/415-15/BJ/06
Sporządzanie przez płatników będących zakładami pracy informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2006 r., uzupełnionym w dniu 25 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie dotyczącej sporządzenia informacji PIT-11 dla pracownika jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie wpłynął wniosek płatnika z dnia 10 kwietnia 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzania dla pracowników informacji PIT-11/8B oraz uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji gdy stosunek pracy ustał w trakcie r. podatkowego.

Ponieważ wniosek zawierał braki formalne tutejszy organ podatkowy pismem Nr PDB/415-15/BJ/06 z dnia 16 maja 2006 wezwał wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Braki uzupełniono w dniu 25 maja 2006 r.

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz /prezydent miasta/, starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta maja obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:

Płatnik zatrudniał pracownika od m-ca sierpnia 2005 r. do 31 stycznia 2006 r. Pracownik został zwolniony w trybie natychmiastowym w dniu 31 stycznia 2006 r.

Zgodnie z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wypłat obowiązujących u wnioskodawcy, termin wypłaty wynagrodzeń został ustalony na dzień trzeciego następnego m-ca z możliwością przesunięcia o siedem dni., a zatem w miesiącu styczniu 2006 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za m-c grudzień 2005 r., a w miesiącu lutym 2006 r. otrzymał wynagrodzenie za m-c styczeń 2006 r. Płatnik wystawił pracownikowi informację PIT-11/8B za okres styczeń-luty 2006 r., gdyż w tych miesiącach pracownik otrzymał wynagrodzenie. W tych też miesiącach uwzględniono koszty uzyskania przychodów. Pracownik uważa, że płatnik błędnie mu wystawił informację PIT-11/8B, ponieważ był zatrudniony w 2006 r. tylko przez jeden m-c i tylko za miesiąc styczeń 2006 r. winny być uwzględnione koszty uzyskania przychodów.

Pytanie wnioskodawcy:

czy płatnik postąpił prawidłowo wystawiając dla pracownika informację PIT-11/8B za okres styczeń -luty 2006 r. z uwzględnieniem kosztów uzyskania za dwa miesiące?

Stanowisko wnioskodawcy:

Zdaniem wnioskodawcy pracownikowi sporządzono prawidłową informację PIT-11/8B za dwa miesiące, tj. styczeń-luty 2006 r., gdyż w tych miesiącach pracownik otrzymał wynagrodzenie.

Dokonując oceny stanu faktycznego w świetle obowiązujących przepisów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie informuje:

W myśl art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./, które regulują pobór przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, "zakłady pracy" są obowiązane obliczać i pobierać w ciągu r. zaliczki od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Za dochód stanowiący podstawę do naliczenia zaliczki, uważa się zgodnie z ust. 2 art. 32 uzyskane w ciągu miesiąca przychody, w rozumieniu art. 12 oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe.

Zgodnie więc z zasadą wynikającą z powołanych przepisów płatnicy dokonują poboru zaliczek na podatek dochodowy wyłącznie w tych miesiącach, w których podatnik uzyskał przychód ze stosunku pracy. Tym samym przy poborze zaliczek nie ma znaczenia okres zawarcia i trwania umowy o pracę. Znaczenie ma wyłącznie okres w jakich podatnik otrzymał przychody ze stosunku pracy, od którego została pobrana zaliczka.

Zatem w informacji PIT-11/8B o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą sporządzają płatnicy będącymi zakładami pracy, w poz. 4 i poz. 5 wykazują okres, w jakim podatnik uzyskał dochód, od którego pobrano zaliczkę. Natomiast koszty uzyskania przychodów wykazuje faktycznie uwzględnione przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek dochodowy, czyli w omawianym przypadku za dwa miesiące.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy informuje, iż powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w 2006 r. - traci swą moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia,.

Stronie przysługuje na podstawie art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 7 dni od daty doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie.

Zażalenie podlega opłacie w znakach skarbowych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej / Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532/.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl