PD2-4151-19/06 - Odliczenie - w ramach ulgi remontowej - wydatków poniesionych na zakup wewnętrznych rolet tekstylnych

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 27 listopada 2006 r. Izba Skarbowa w Kielcach PD2-4151-19/06 Odliczenie - w ramach ulgi remontowej - wydatków poniesionych na zakup wewnętrznych rolet tekstylnych

Pytanie podatnika

Czy można odliczyć - w ramach ulgi remontowej - wydatki poniesione na zakup wewnętrznych rolet tekstylnych?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 17.01.2006 r. znak: OG/005/215/PDII/70/2005 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla Pana Krzysztofa K. dotyczące możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej wydatków poniesionych na zakup wewnętrznych rolet tekstylnych.

Wnioskiem z dnia 22.12.2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 5.01.2006 r., Pan Krzysztof K. zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem, czy można zakwalifikować wydatek na zakup wewnętrznych roletek tekstylnych, do wydatków poniesionych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego, w ramach obowiązującej ulgi remontowej. Zdaniem strony wnioskującej zaliczenie do kosztów związanych z remontem i modernizacją mieszkania wydatków poniesionych na zakup wewnętrznych roletek tekstylnych jest zgodne z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przedmiotowy wydatek znajduje się w wykazie rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy, tj. rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r.

W dniu 17.01.2006 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wydał postanowienie znak: OG/005/215/PDII/70/2005, w którym potwierdził prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Stronę.

Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach stwierdza, iż w/w postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa zmienia go niniejsza decyzja.

W myśl art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 12.11.2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956) wydatki, o których mowa w art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poniesione w latach 2004-2005 podlegają odliczeniu od podatku w wysokości i na zasadach określonych w art. 27a i art. 45 ust. 3a pkt 1 wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.), podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację budynku lub lokalu. Rodzaje wydatków, których poniesienie może stanowić podstawę dokonania odliczenia od podatku w ramach ulgi remontowej określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.12.1996 r. w sprawie rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia zawiera katalog wydatków zaliczanych do remontu i modernizacji lokalu mieszkalnego, umożliwiających skorzystanie z ulgi remontowej. W katalogu tym znajdują się m.in. wydatki poniesione na wbudowanie nowych, wymianę lub remont okien. Z uwagi na fakt, iż w katalogu wydatków wymienione są okna, należy uznać, że brak jest podstawy prawnej do skorzystania z ulgi remontowej w związku z zakupem rolet wewnętrznych, ponieważ katalog wydatków mówi jedynie o oknach.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że wydatki na zakup rolet wewnętrznych nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl