Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 27 lipca 2005 r.
Urząd Skarbowy w Elblągu
PD2/415-28/05
Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tut. organie podatkowym w dniu 12 lipca 2005 r. przez współwłaścicieli (...) z siedzibą w (...) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii:

-

czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w spółce cywilnej, ewentualnie z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej czy wykonywanej przez podatnika umowy o pracę, umowę - zlecenie) stwierdza że stanowisko podatników w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając przedmiotowy wniosek podatnik jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Korzystając z powyższego przepisu współwłaściciele Spółki Cywilnej (...) z siedzibą w (...) wnioskiem złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 12 lipca 2005 r. wystąpili o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii:

czy zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników wyżej wymienionej spółki jest jednoznaczne z brakiem zobowiązań podatkowych spółki jako podatnika (np.: w podatku dochodowym od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4, czy też w podatku od towarów i usług), czy też wykazuje brak zaległości podatnika jako konkretnego wspólnika niniejszej spółki w aspekcie podatków osobistych niniejszego wspólnika (np.: w podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w spółce cywilnej, ewentualnie z dodatkowo prowadzonej działalności gospodarczej czy wykonywanej przez podatnika umowy o pracę, umowę - zlecenie).

We wniosku strona przedstawiła następujący stan faktyczny. Spółka Cywilna (...) z siedzibą w (...) wystąpiła do tut. organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak zaległości podatkowych. W odpowiedzi na złożony wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblagu wydał zaświadczenie, z którego wynika że Spółka Cywilna (...) z siedzibą w (...) przy ulicy (...) nie posiada zaległości w zobowiązaniach podatkowych.

Zdaniem strony wystawienie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych osoby fizycznej świadczy o braku zaległości podatkowych osoby fizycznej, natomiast wystawienie zaświadczenia o braku zaległości podatkowych spółki jako odrębnego podmiotu świadczy o braku zaległości podatkowych spółki.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak z powyższego wynika w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stwierdzono w art. 1, że reguluje ona opodatkowanie podatkiem dochodowym dochody osób fizycznych. Podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest osoba fizyczna w rozumieniu prawa cywilnego, gdyż prawo podatkowe nie definiuje pojęcia osoby fizycznej. Ponieważ spółka według prawa cywilnego nie jest osobą fizyczną nie może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, są nimi jej udziałowcy.

W związku z wyżej przytoczonymi przepisami prawa podatkowego zaświadczenie o braku zaległości podatkowych wystawione na imię i nazwisko jednego ze wspólników nie jest jednoznaczne z brakiem zaległości podatkowych spółki, ponieważ potwierdza ono jedynie brak zaległości podatkowych osoby fizycznej o imieniu i nazwisku figurującym na przedmiotowym zaświadczeniu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 236 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Ponadto zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 ustawy - Ordynacja podatkowa zażalenie na niniejsze postanowienie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W przypadku wniesienia zażalenia należy dołączyć opłatę skarbową w znaku skarbowym w wysokości 5, 00 zł. oraz 0, 50 gr od każdego załącznika.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl