Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 marca 2004 r.
Opodatkowanie odsetek z rachunku bankowego prowadzonej działalności gospodarczej.
Urząd Skarbowy w Elblągu
PD2/415/19/04

Pytanie podatnika

Jaką stawką opodatkowane są odsetki z rachunku bankowego prowadzonej działalności gospodarczej?

Odpowiedź

Pismem z dnia 2.03.2004 r. Pan O., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Blacharstwo-Dekarstwo i Izolacje Termiczne z siedzibą w E. zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1995 r., sklasyfikowaną wg PKD 45.22 "wykonywanie pokryć i wiązań dachowych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Podatnik pyta jaką stawką opodatkowane są odsetki z rachunku bankowego prowadzonej działalności gospodarczej" Zdaniem Podatnika odsetki od środków na rachunku bankowym utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą wynosi 3%.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji Podatkowej (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu wyjaśnia, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością, zostały wymienione w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. z 2000 r. Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Reasumując przychody uzyskane z odsetek od środków na rachunkach bankowych, utrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będą opodatkowane 3% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl