Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 marca 2004 r.
Urząd Skarbowy w Wadowicach
PD1b/415-7/04
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z użyczenia 8 pokoi gościnnych.

Pytanie podatnika

Ryczałtowy sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z użyczenia 8 pokoi gościnnych plus dodatkowe świadczenia.

Odpowiedź

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004 r. (data wpływu 06.02.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego:

Z treści złożonego przez Pana pisma wynika, że wraz z żoną jest Pan właścicielem budynku mieszkalnego, nie prowadzą Państwo działalności gospodarczej, jak również nie posiadają gospodarstwa rolnego. Na podstawie umowy z firmą X. Polska sp. z o. o. wynajmuje Pan 8 pokoi, użytkowanych przez siebie, a w razie potrzeby przekazywanych jako pokoje gościnne osobom skierowanym przez firmę w okresie wakacji i świąt, zapewniając pełną dostępność do kuchni i wszystkich pomieszczeń sanitarnych. W 2004 r. wybrał Pan opodatkowanie przychodów z najmu ryczałtem ewidencjonowanym, który będzie Pan opłacał, jako jeden ze współmałżonków. Do tut. organu podatkowego zwrócił się Pan z zapytaniem czy prawidłowo wybrał formę opodatkowania i czy wysokość ryczałtu wynosi 8,5%. Do zapytania dołączył Pan jednocześnie kserokopię kontraktu zawartego z firmą X. Treść dołączonej kserokopii kontraktu zawartego w dniu 27.08.2003 r. na okres 29.11.03 do 27.11.2004 potwierdza, że zlecił Pan firmie wynajmowanie pokoi gościnnych w swoim domu oraz że wysokość uzyskanych przez Pana przychodów z tego tytułu została uzależniona od ilości dni pobytu klienta będzie stanowić różnicę pomiędzy ustaloną ceną brutto w poszczególnych okresach i 5% opłatą manipulacyjną. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) nie uzależniają opodatkowania przychodów osiąganych z usług hotelarskich polegających na wynajmie domków turystycznych (do 12 pokoi) od sposobu realizacji tych usług. Bez znaczenia dla korzystania z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym pozostaje okoliczność, czy usługi te świadczone są za pośrednictwem biur turystycznych, czy też na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z najemcą. Tut. organ sadzi, że uzyskuje Pan przychody z wynajmu pokoi gościnnych, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług mieszczą się w sekcji H w dziale 55 Usługi hoteli i restauracji w podkategorii 55 23 13 - usługi wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania.

Stosownie do przepisów w/wym. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, tj.:

- art. 2 ust. 1 pkt 1 osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

- art. 2 ust. 1 osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei zgodnie z art. 4 pkt 12 w/w ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza - pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w myśl art. 5 a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. W art. 10 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało wymienione źródło przychodów: - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, do którego jednak nie można zaliczyć Pana działalności polegającej na świadczeniu usług wynajmu pokoi gościnnych - ponieważ jak wyżej zapisano zgodnie z PKWiU usługi te zostały zakwalifikowane do usług hotelarskich. W konsekwencji nie ma również zastosowania do Pana przepis art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w związku z uzyskiwaniem przedmiotowych przychodów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą którą powinien Pan zgłosić do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e w/w ustawy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podmiotów osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Załącznik nr 2 nie wymienia jako wyłączone z ryczałtu usług o symbolu PKWiU 55 23 13, czyli biorąc pod uwagę o powyższe oraz fakt złożenia przez Pana w dniu 30.12.2003 r. oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu stanowisko Pana, że w roku 2004 może Pan opłacać z tytułu przedmiotowych usług ryczałt jest słuszne pod względem prawnym.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. d w/w ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów ze świadczenia usług hoteli (PKWiU 55. 1), świadczonych przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU grupa 55.2). Czyli stanowisko Pana odnośnie stawki ryczałtu mającej zastosowanie do uzyskiwanych przychodów jest błędne i winien Pan opłacać ryczałt w wysokości 17% przychodów.

Jednocześnie informuje się, że według stanu prawnego obowiązującego w roku 2003 również stawka ryczałtu od przychodów z tytułu usług polegających na wynajmie pokoi gościnnych wynosiła 17% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl