PD V/415-2/05 - Wygrane w konkursach plastycznych i fotograficznych a zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 czerwca 2005 r. Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej PD V/415-2/05 Wygrane w konkursach plastycznych i fotograficznych a zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Pytanie podatnika

Czy nagrody do wysokości 760 zł dla laureatów konkursu plastycznego i fotograficznego są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21 kwietnia 2005 r. (wpływ do US 29 kwietnia 2005 r.) znak; WS-7620/2/05 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych s t w i e r d z a, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - zwolniona została od podatku dochodowego wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłoszonych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymywanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej zgadza się ze stanowiskiem płatnika, zawartym w/w wniosku, że wygrane w konkursie plastycznym "..." oraz konkursie fotograficznym "..." są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacone jednorazowo do kwoty 760 zł, ponieważ prace powstające w konkursie są formą sztuki i nauki.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu prawnego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

W dacie wydania niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl