Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 31 maja 2004 r.
Przychód z tytułu usług przesyłu i dystrybucji paliw gazowych.
Izba Skarbowa w Poznaniu
PD-P/423-45/04

"(...) Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że podatnik uzyskuje przychody z tytułu:

a) usług przesyłu i dystrybucji paliw gazowych,

b) wykonywania robót ogólnobudowlanych,

c) sprzedaży urządzeń gazowniczych.

Termin płatności określony na fakturach za usługi wymienione w pkt a) upływa po 14 dniach od dnia wystawienia faktury w przypadku odbiorców indywidualnych i po 10 dniach wobec odbiorców przemysłowych. Zatem, faktury wystawiane po 18 dniu (przy 14 dniowym terminie płatności) lub po 21 dniu każdego miesiąca (przy 10 dniowym terminie płatności) podatnik zalicza do przychodów miesiąca, w którym przypada termin płatności. W swoim piśmie jednostka zwróciła się z zapytaniem, czy postępując w ten sposób prawidłowo interpretuje przepis art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz jak przyporządkować koszty uzyskania przychodów z tytułu ww. usług. Zdaniem jednostki koszty dotyczące zakupu gazu należy zaliczyć do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym spółka go zużyła.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż stosownie do przepisu art. 12 ust. 3d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2004 r. wprowadzono do tej ustawy przepis określający datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia tzw. usług ciągłych. Nowo wprowadzony przepis art. 12 ust. 3d ma zastosowanie m.in. do następujących usług:

- dostaw energii elektrycznej, cieplnej, lub gazu przewodowego,

- usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.

W przypadku świadczenia tego typu usług, przychód należny dla celów podatkowych powstaje w dacie określonej jako termin płatności wynikający z faktury. Jeżeli termin nie jest określony, przychód należny powstaje w ostatnim dniu miesiąca, w którym wystawiono fakturę. Przyjęte od 1 stycznia 2004 r. rozwiązanie dotyczące momentu powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych dla tzw. usług ciągłych jest odmienne od rozwiązania obowiązującego w 2003 r., w którym przyjmowano za datę powstania przychodu - w odniesieniu do wszelkiej postaci energii i wykonania usług - datę wystawienia faktury, nie później jednak, niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło dostarczenie tej energii lub wykonania usługi.

Jak wynika z pisma spółki określony na fakturze termin płatności za gaz dostarczony w styczniu 2004 r. przypada w lutym 2004 r. i w tej dacie powstanie przychód podatkowy.

Odnosząc się natomiast do zapytania w zakresie kosztów uzyskania przychodów należy zwrócić uwagę na definicję dochodu zawartą w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Ustalenie różnicy, o której mowa w powyższym przepisie, a więc potrącenie kosztów, nie jest możliwe, jeżeli podatnik nie osiągnął przychodu dla uzyskania którego poniósł - koszty. Zgodnie bowiem z ustawową definicją kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 15 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu ich osiągnięcia, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Natomiast art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje w jaki sposób należy dokonywać potrącenia wydatków uznanych za koszty uzyskania przychodu od tego przychodu. Przepis ten stanowi, iż ustalając koszty uzyskania przychodu należy mieć na uwadze, że są nimi te koszty, które dotyczą danego roku (odpowiednio miesiąca), tzn.:

a) koszty poniesione w danym roku i wiążące się z przychodem tego roku,

b) koszty poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego,

c) koszty określone co do rodzaju i kwoty, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego.

Do sytuacji opisanej przez Spółkę ma zastosowanie pkt b), co oznacza, że koszty poniesione w styczniu 2004 r., lecz dotyczące przychodów uzyskanych w lutym 2004 r. są potrącalne w lutym 2004 r.".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/18