PD-P/423-31/04 - Opodatkowanie należności wypłacanych firmie mającej siedzibę w Hongkongu z tytułu świadczonych przez nią usług

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2004 r. Izba Skarbowa w Poznaniu PD-P/423-31/04 Opodatkowanie należności wypłacanych firmie mającej siedzibę w Hongkongu z tytułu świadczonych przez nią usług

Pytanie podatnika

Dotyczy należności wypłacanych z tytułu świadczonych usług firmie mającej siedzibę w Hongkongu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), podmioty nie mające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów uzyskanych z tytułu wykonywanych na rzecz polskich podmiotów świadczeń o charakterze niematerialnym. Powyższy przepis zawiera otwarty katalog świadczeń niematerialnych. Są to m.in.: świadczenia doradcze, księgowe, badania rynku, usługi prawne, zarządzanie i kontrola, przetwarzanie danych, gwarancje i poręczenia.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu Spółki, wynika, że Podatnik zawarł umowę agencyjną z firmą mającą siedzibę w Hongkongu. Na podstawie tej umowy firma z Hongkongu świadczy za wynagrodzeniem usługi na rzecz polskiego przedsiębiorcy. Źródło przychodów znajduje się zatem na terytorium RP.

O tym czy usługi wykonywane przez podmioty określone w art. 21 ust. 1 ww. ustawy mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, decyduje treść postanowień umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym oraz charakter rzeczywiście wykonywanych świadczeń.

Zryczałtowany podatek ustala się w wysokości 20% przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem będącym siedzibą podatnika stanowi inaczej.

W przypadku firmy mającej siedzibę w Hongkongu nie mają zastosowania postanowienia umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. zawartej między Polską a Chinami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1989 r. Nr 13 poz. 65). Hongkong stanowi bowiem Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, który zachował swoją autonomię.

Ponadto należy zauważyć, że między Polską a Hongkongiem nie została podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. W tym stanie rzeczy, jeżeli należności wypłacone z tytułu świadczonych usług firmie z Hongkongu należą do katalogu świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu w wysokości 20% przychodu.

Obowiązek pobrania i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spoczywa na osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz będących przedsiębiorcami osobach fizycznych wypłacających należności.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl