PD III 514/2604/04 - Czy diety wypłacone pracownikowi z tytułu zagranicznych podróży służbowych są zwolnione od podatku?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dolnośląski Urząd Skarbowy we Wrocławiu PD III 514/2604/04 Czy diety wypłacone pracownikowi z tytułu zagranicznych podróży służbowych są zwolnione od podatku?

Według Spółki są one na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nadal zwolnione do wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce stery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.). Ograniczenie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 20 tej ustawy nie ma w sprawie zastosowania.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego wyjaśnia.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:

a)

podróży służbowej pracownika,

b)

podróży osoby niebędącej pracownikiem

-

do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Tym odrębnym aktem prawnym, o którym mowa w powyższym przepisie jest wymienione przez płatnika rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.

Z kolei art. 21 ust. 1 pkt 20 w/cyt ustawy stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, z wyjątkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez członka służby zagranicznej - w wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca lub otrzymywane stypendium; zwolnienie dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet, z zastrzeżeniem ust. 15.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wyjaśnia, iż powyższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulują dwa niezależne od siebie zwolnienia podatkowe, bowiem art. 21 ust. 1 pkt 16 dotyczy podróży służbowej pracownika, natomiast art. 21 ust. 1 pkt 20 dotyczy osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy lub stypendiów.

Z treści zapytania wynika, że pracownik zatrudniony w Polsce na polecenie pracodawcy wyjeżdża w zagraniczne podróże służbowe, zatem zastosowanie ma przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji, gdyby pracownik przebywał czasowo za granicą i uzyskiwał dochody ze stosunku pracy lub stypendiów, wówczas zastosowanie miałoby zwolnienie podatkowe uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl