Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 marca 2004 r.
Świadczenia zdrowotne niesfinansowane ze środków NFZ.
Urząd Skarbowy w Jaworze
PD.III.423-5/WW/03

"(...) Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: spółka świadczy usługi zdrowotne na podstawie zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów - kontraktów. Umowa zakłada finansowanie świadczeń maksymalnie do wysokości limitu. Zapłata następuje na podstawie przedstawionych przez spółkę załączników. Pierwszy dokument zawiera faktyczną ilość zrealizowanych świadczeń (częstokroć w wysokości przekraczającej limit określony umową). Po weryfikacji przez NFZ jest generowany drugi dokument tylko i wyłącznie do poziomu podpisanego limitu. Fundusz przyjmuje i potwierdza fakturę VAT tylko do wysokości limitu. Nie wyraża zgody na przyjęcie faktur dokumentujących sprzedaż ponad limit. Spółka zapytuje:

1) czy sprzedaż wykonaną ponad przewidywane limity należy traktować jako świadczenie bez pobrania należności i zaliczyć do przychodów Spółki w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2) czy sprzedażą wykonaną ponad limit zaliczoną do przychodów spółki obciążyć spółkę, operacja taka mogłaby się odbywać na podstawie faktury wewnętrznej, a następnie równowartość tej sprzedaży niesfinansowanej przez NFZ przenieść w pozostałe koszty operacyjne, które dla spółki nie będą kosztem uzyskania przychodu?

Ad. 1 W myśl art. 12 ust. 3 cyt. ustawy za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Według art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3 uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3b i 3c, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lub

2) wykonanie usługi, lub

3) otrzymanie zapłaty za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Fakt, że jednostka świadczyła usługi wykraczające rodzajem bądź wartością poza kontrakt zawarty z NFZ i nie otrzyma z tego tytułu refinansowania, jest w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez znaczenia, skoro usługi zostały wykonane. Zgodnie z ww. przepisem powstał obowiązek zaliczenia wykonanych usług do przychodów w miesiącu, w którym zostały one wykonane.

Ad. 2. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sprzedaż wynikająca z faktury VAT nie potwierdzonej przez NFZ, w świetle przepisów art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie będzie dla spółki kosztem uzyskania przychodu".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/19