Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 15 lipca 2004 r.
Przychód z tytułu świadczeń o charakterze ciągłym.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
PD I/423-18/04

"(...) Odpowiadając na pytanie w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zawarte w piśmie z 25 czerwca 2004 r. (I.dz./1627/04) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach informuje, że nie jest dopuszczalne przyjęcie w 2004 r. momentu uzyskania przychodu wynikającego z rozliczeń z tytułu: 1) dostaw energii elektrycznej, 2) świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób odmienny, niż określa ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych znowelizowana ustawą z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 202, poz. 1957 z 2003 r.), tj. inaczej, niż jako wynikający z faktury termin płatności lub, gdy nie jest określony, ostatni dzień miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Mimo że ustawą z 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 93, poz. 894 z 2004 r.) wprowadzono w tej materii nowe zasady, to jednak zgodnie z art. 8 i 10 noweli z 20 kwietnia 2004 r., będą one obowiązywać wobec podatników rozliczających rok podatkowy zgodnie z kalendarzowym dopiero od 1 stycznia 2005 r.; należy też zauważyć, ze zasady te nie odpowiadają dokładnie regulacjom obowiązującym przed 2004 r. Biorąc zatem pod uwagę zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jakie były przeprowadzane w ostatnim czasie, obowiązującymi datami ustalania przychodu z tytułu dostarczania energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych są:

* w 2003 r. - dzień wystawienia faktury, nie później niż ostatni dzień miesiąca, w którym wykonano usługę lub dostarczono energię (art. 12 ust. 3a ustawy);

* w 2004 r. - wynikający z faktury termin płatności lub ostatni dzień miesiąca, w którym wstawiono fakturę (art. 12 ust. 3d ustawy);

* od 2005 r. - dzień wystawienia faktury lub dzień, w którym faktura powinna być wystawiona zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 12 ust. 3d ustawy).

Podatnicy winni zatem stosować w każdym roku podatkowym takie zasady, jakie w ciągu tego roku obowiązują (ustawy podatkowe nie dają w tym zakresie podatnikom prawa do jakiejkolwiek modyfikacji tych reguł), przy czym jeżeli konkretna kwota była zarachowana w roku poprzednim do przychodów należnych wg prawa obowiązującego w tym czasie, ale zarazem kwalifikowałaby się jako przychód również w roku następnym - w związku ze zmianą regulacji to, zdaniem tut. Organu, nie powinna być wliczona po raz drugi do podstawy opodatkowania, ponieważ naruszałoby to zasadę wynikającą z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/8