Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 17 czerwca 2004 r.
Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.
Urząd Skarbowy w Brzegu
PD-I-415/INT/41/MK/04

Pytanie podatnika

Odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.

Odpowiedź

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu w odpowiedzi na pismo w sprawie odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne /zakup aparatu słuchowego/, przedstawia co następuje:

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Wydatki, o których mowa wyżej podlegają, odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Warunkiem odliczenia powyższych wydatków jest posiadanie przez osobę:

1. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach,

2. decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalna,

3. orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów (art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W swoim wniosku zaznaczyła Pani, iż nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, tak więc przedmiotowe odliczenie w świetle przedstawionych przepisów nie przysługuje.

Opublikowano: www.is.wroc.pl