PD I 415-8/7/06 - Usługi mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Opodatkowanie kontraktów menedżerskich.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 marca 2006 r. Urząd Skarbowy Wrocław-Śródmieście PD I 415-8/7/06 Usługi mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Opodatkowanie kontraktów menedżerskich.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 13 lutego 2006 roku (data wpływu do tutejszego urzędu) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zaliczenia przewidywanych przychodów do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej jest prawidłowe.

W dniu 13 lutego 2006 roku do Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście wpłynął wniosek podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 wspomnianej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W złożonym wniosku podatnik informuje, że zamierza wykonywać w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi polegające na:

-

opracowywaniu projektów i analiz budowlanych dla zleceniodawców w zakresie realizowanych przez nich inwestycji budowlanych,

-

opracowywaniu kosztorysów budowlanych dla realizowanych przez zleceniodawców inwestycji budowlanych,

-

koordynowanie projektów branżowych wykonywanych na zlecenie przez wyspecjalizowane biura projektowe, w ramach inwestycji realizowanych przez zleceniodawców,

-

wykonywanie projektów architektonicznych,

-

przygotowanie projektów, analiz i rozwiązań w zakresie rynku budowlanego oraz rynku wyposażenia wnętrz,

-

bieżącego monitorowania rynku inwestorów z branży sklepowej, hotelowej i restauracyjnej.

Pytanie wnioskodawcy dotyczy zaliczenia przychodów z ww. usług do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub do przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem podatnika przedmiotowe przychody winny być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Przychody z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2) wymienione są w art. 13 wspomnianej ustawy o podatku dochodowym. Przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej są przychodami z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 9).

Cechą charakterystyczną umowy stanowiącej kontrakt menedżerski jest zawarcie jej między przedsiebiorcą i osobą fizyczną podczas gdy umowa o zarządzanie zawarta jest między przedsiębiorcą a osobą fizyczną również prowadzącą działalność gospodarczą. Istotą tych umów jest zarządzanie przez osobę fizyczną przedsiębiorstwem należącym do przedsiębiorcy przy czym czynności tego zarządzania są wykonywane osobiście przez niezależnego zleceniobiorcę i bez kierownictwa zleceniodawcy. Kontrakt menedżerski lub umowa o zarządzanie są tzw. umowami starannego działania co oznacza, że menedżer lub zarządzający zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań przy wykonywaniu powierzonych mu czynności.

W przedstawionym we wniosku o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stanie faktycznym w tym w szczególności w rodzajach usług będących przedmiotem działalności wnioskodawczyni tutejszy organ podatkowy nie stwierdził usług polegających na zarządzaniu przedsiębiorstwami zleceniodawców. Usługi te nie są zatem umowami o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktami menedżerskimi lub umowami o podobnym charakterze. Przychody z usług wymienionych we wniosku przez podatnika winny być zaliczone do przychodów z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu sporządzenia wniosku.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał postanowienie.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl