Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 kwietnia 2004 r.
Kara umowna z tytułu opóźnienia jako podatkowy koszt uzyskania przychodów.
Urząd Skarbowy w Głogowie
PD.I/415-45/03

Pytanie podatnika

Przedmiotem prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej jest m. in. budowa i remonty dróg, chodników i parkingów. Firma wykonywała w okresie od września do listopada br. budowę chodnika. Roboty wykonano prawidłowo pod względem technicznym tj. zgodnie z projektem, sztuką budowlaną i zleceniem Inwestora. Protokół odbioru nie zawiera zastrzeżeń w stosunku do jakości wykonanych robót. Firma nie wywiązała się jednak z umownego terminu wykonania tego zadania. W związku z powyższym z wynagrodzenia należnego firmie zostanie potrącona określona suma pieniężna jako zastrzeżona w umowie kara umowna z tego tytułu.

Czy zapłacona przez spółkę kara umowna z tytułu opóźnienia w realizacji kontraktu stanowi podatkowy koszt uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wymienia w art. 23 ust. 1 szereg wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, a w pkt 19 kwalifikuje do nich między innymi wydatki z tytułu kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Uregulowania dotyczące kar umownych oraz odszkodowań zawarte są w Kodeksie cywilnym. Przepis art. 483 § 1 k.c. stwierdza, że można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).

Unormowania zawarte w powyższych przepisach podatkowych stanowią, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów następujących kar umownych i odszkodowań:

- z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,

- z tytułu zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Tylko te kary umowne i odszkodowania, na podstawie wyżej wymienionych przepisów, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jeśli więc kara umowna przysługuje wierzycielowi z innego tytułu niż wyżej wymienione, zapłacenie tej kwoty stanowić będzie u płacącego koszty uzyskania przychodu.

Zatem stanowisko spółki w przedmiotowym piśmie jest prawidłowe, bowiem na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy podatkowej spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłaconą karę, po spełnieniu warunku, że będą to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz że pomiędzy tymi wydatkami, a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowy i wydatek ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl