Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 marca 2004 r.
Wpłata na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe.
Urząd Skarbowy w Gostyniu
PD-F-415/3/2004

Pytanie podatnika

Czy dokonana w 2003 r. do spółdzielni mieszkaniowej wpłata na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do mieszkania z lokatorskiego na własnościowe, przeznaczona przez spółdzielnię na uzupełnienie funduszu remontowego, może być odliczona od podatku w ramach ulgi remontowej - jako kwota przeznaczona na fundusz remontowy spółdzielni?

Odpowiedź

Z dostarczonych dokumentów wynika, że w 2003 roku podatnik dokonał przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na własnościowe prawo do tego mieszkania, a wymagana z tego tytułu wpłata na wkład budowlany wyniosła 15.292,50 zł, z czego 14.665,61 zł spółdzielnia przeznaczyła na uzupełnienie funduszu remontowego na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

Zgodnie z przepisami art. 11 ust. 2 w/w ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, umowę o przekształcenie prawa do lokalu spółdzielnia zawiera z członkiem po dokonaniu przez niego wpłaty wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej lokalu. Na poczet wkładu budowlanego zalicza się wkład mieszkaniowy członka zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Natomiast art. 461 powołanej ustawy stanowi, że w wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy z wpłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, czyli z różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego, spółdzielnia przeznacza na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.

W związku z powyższym w 2003 r. podatnik poniósł wydatek związany z wniesieniem wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej, z której to wpłaty spółdzielnia przekazała część jako uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni. W obecnym stanie prawnym nie przysługuje odliczenie na przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu.

Natomiast zgodnie z przepisami art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego- budynku lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość wydatków na cele określone w przytoczonym przepisie ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, tj. na podstawie faktury wystawionej wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wpłaty - w myśl przepisów art. 27a ust. 6 pkt 1 w/w ustawy.

Jednakże dokonana przez podatnika jednorazowa wpłata dotycząca przekształcenia prawa do lokalu nie zawierała wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, o którym mowa w powyższym przepisie, a więc nie przysługuje ulga remontowa z tego tytułu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl