PD/423-70/04/27253 - Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 października 2004 r. Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej PD/423-70/04/27253 Przychody zwiększające zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) do przychodów nie zalicza się przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz. Art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) wymienia enumeratywnie jakie wpływy zwiększają środki funduszu. Zgodnie z wyżej powołanym przepisem środki funduszu zwiększają się o: 1 wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej, o której mowa w art. 2 pkt 1, 2) darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, 3) odsetki od środków Funduszu, 4) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielonych na cele mieszkaniowe, 5) wierzytelności likwidowanych zakładowych funduszy socjalnego i mieszkaniowego, 6) przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nie przeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, 7) przychody z tytułu sprzedaży i likwidacji zakładowych domów i lokali mieszkalnych w części nie przeznaczonej na utrzymanie pozostałych zakładowych zasobów mieszkaniowych, 8) inne środki określone w odrębnych przepisach. Równocześnie art. 16 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W świetle powyższych przepisów kosztem dla strony są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze jeżeli spełniają warunki określone w art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W świetle powyższego jeżeli udzielone pożyczki spełniają warunki określone w ww. przepisie (art. 7 ust. 1 pkt 5) uzyskane odsetki będą zwiększać środki funduszu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl