Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 sierpnia 2004 r.
Służebność gruntowa a przychód z nieodpłatnych świadczeń.
Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie
PD/423-63/04

"(...) Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami z zastrzeżeniem wskazanym przez siebie odstępstw są nie tylko otrzymane przez podatnika pieniądze i wartości pieniężne, ale również między innymi wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze. Ustawa podatkowa nie definiuje pojęcia nieodpłatnego świadczenia. Samo to pojęcie związane jest ze stosunkami prawnymi o charakterze zobowiązaniowym i rozumiane jest jako świadczenie, z którym nie jest związana żadna zapłata.

W świetle przepisów prawa cywilnego przez pojęcie świadczenia rozumie się zachowanie podmiotu zobowiązaniowego polegające na działaniu i zaniechaniu, które odpowiada treści zobowiązania i polegające na zadośćuczynieniu godnego ochrony interesu wierzyciela (art. 353 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1151 ze zm.).

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności - służebność gruntowa (art. 285 K.c.).

Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym, zaś pomiędzy właścicielem nieruchomości nie powstaje żaden stosunek zobowiązaniowy. Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości władnącej i przysługuje każdoczesnemu właścicielowi, a nadto przysługuje ona nie tylko właścicielowi nieruchomości, ale również każdej innej osobie wykonującej prawo własności w imieniu właściciela (najemcy, dzierżawcy, pracownicy, domownicy). Umowa ustanowienia służebności powoduje powstanie określonych praw, które nie mają charakteru zobowiązaniowego, a rzeczowy.

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że ustanowienie ww. służebności nie mieści się w pojęciu "nieodpłatnych świadczeń" objętych przepisami art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych".

Opublikowano: S.Podat. 2004/11/7