Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 lutego 2005 r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
PD-423-6-1/GC/04/05
Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonymi w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów takich wydatków jak: wynagrodzenia wraz z narzutami, koszty zakupu surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami, ponoszonych w związku z przeprowadzanymi próbami produkcyjnymi, opisane w punktach 1, 2 i 3 pisma z dnia 22 listopada 2004 r. nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22 listopada 2004 r. Spółka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej kwalifikowania wydatków poniesionych w związku z poszerzeniem produkcji o nowe wyroby. W piśmie zostały postawione cztery pytania. Niniejsze postanowienie stanowi interpretację wspólną, dotyczącą zagadnień przedstawionych w pytaniach Nr 1, 2, i 3 z uwagi na to, że pytania te dotyczą w zasadzie tego samego problemu.

Przedstawiony w piśmie stan faktyczny jest następujący:

Spółka - producent odżywek dla dzieci i niemowląt - prowadzi prace przygotowawcze związane z rozszerzeniem asortymentu produkcji o wyroby, które dotychczas były produkowane w innych zakładach należących do grupy N. zlokalizowanych na terenie Europy Zachodniej (do grupy tej należy również Spółka).Przedsięwzięcie to Spółka nazwała Projektem F. Zwiększenie produkcji wiąże się z poniesieniem przez Spółkę nakładów finansowych związanych z:

-

dostosowaniem istniejących budynków produkcyjnych i infrastruktury technicznej do produkcji nowych wyrobów,

-

uruchomieniem próbnej produkcji, której celem jest uzyskanie wymaganych parametrów produktów; pozytywny wynik prób jest warunkiem koniecznym do podjęcia produkcji wyrobu na sprzedaż.

Koszty produkcji próbnej stanowią:

-

koszty zakupu surowców i opakowań,

-

płace, koszty szkoleń i delegacji służbowych pracowników Spółki uczestniczących w tej produkcji,

-

wydatki na refundację wynagrodzeń i pochodnych osób nie będących pracownikami Spółki zaangażowanych przy projekcie oraz wydatki związanie z ich zakwaterowaniem, podróżami służbowymi itp.

Na sfinansowanie projektu Spółka otrzymała pożyczkę od swojego udziałowca. Pieniądze z pożyczki są przez Spółkę wykorzystywane na zapłatę za zakupy inwestycyjne i zakupy związane z remontami w ramach projektu F., a częściowo także na bieżące potrzeby Spółki, oraz na pokrycie kosztów delegacji, transportu, zakupu surowców do prób i innych kosztów ponoszonych przez lub na rzecz pracowników zaangażowanych przy realizacji Projektu.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Spółka zwróciła się z pytaniem w jaki sposób z punktu widzenia przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, powinna Ona potraktować takie wydatki jak:

1)

wynagrodzenia z narzutami pracowników przeprowadzających próby, zakupy surowców i opakowań oraz inne koszty pośrednie związane z próbami,

2)

wynagrodzenia, delegacje i tym podobne wydatki związane z pracownikami Spółki, którzy wyjeżdżają celem odbycia przeszkolenia dotyczącego obsługi maszyn i innych urządzeń,

3)

wszelkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników Spółki oddelegowanych do prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z realizacją projektu F., a także wydatki związane z zaangażowaniem do tego projektu pracowników zewnętrznych (również odpowiedzialnych za sprawy organizacyjne związane z projektem).

Zdaniem Spółki przeprowadzane przez Nią próby powinny być traktowane jako tzw. wdrożenie nowej produkcji, a w związku z tym wszystkie wydatki ponoszone z tego tytuły powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. W ocenie Spółki próby produkcyjne są ściśle i bezpośrednio związane z uruchomieniem produkcji na skalę przemysłową na podstawie istniejącej technologii i poprzedzają uruchomienie takiej produkcji. W wyniku takich prób Spółka nie tworzy nowych receptur a zatem nie prowadzi prac rozwojowych.

Tutejszy organ podatkowy po przeanalizowaniu stanu faktycznego w sprawie przedstawia następujące stanowisko:

Prace rozwojowe, są jedną z kategorii wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji podatkowej na mocy postanowień art. 16b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".Powołana wyżej ustawa nie zawiera definicji prac rozwojowych. Pojęcie to zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 z późn. zm.). Są nimi prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, uzyskaną w wyniku działalności badawczej lub doświadczeń praktycznych prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów lub metod. Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że prowadzone przez Nią próby mają na celu uzyskanie znanych już parametrów produktu spożywczego wytwarzanego wcześniej przez innego producenta. Działania Spółki nie mają więc charakteru działalności badawczej podejmowanej w celu zdobycia nowej wiedzy ukierunkowanej na zastosowanie w praktyce, a tym samym nie ma podstaw do kwalifikowania ich jako prace rozwojowe. W tej kwestii Spółki stanowisko Spółki uznaje się zatem za prawidłowe.Odmiennie jednak niż Spółka organ podatkowy ocenia możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków wymienionych w pytaniach.Z opisanego stanu faktycznego wynika, że prowadzone prace mają na celu zmianę dotychczasowej funkcji środków trwałych, i przystosowanie ich do potrzeb wynikających z wprowadzenia do produkcji nowego wyrobu.

W ocenie organu podatkowego opisane przedsięwzięcie wyczerpuje więc przesłanki, pozwalające na kwalifikowanie prac związanych z realizacją Projektu F. jako zadanie inwestycyjne polegające m.in na ulepszeniu środka trwałego (lub środków trwałych) o czym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy. W związku z taką kwalifikacją, wyszczególnione w pytaniach wydatki dotyczące projektu F. powinny być zdaniem organu podatkowego zaliczone jako wydatki na ulepszenie, zwiększające wartość środka trwałego. Tym samym, ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów może nastąpić pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w art. 16a - 16m ustawy, po zakończeniu prac modernizacyjnych i przyjęciu ulepszonych środków trwałych do użytkowania.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Spółki, jest ona natomiast wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stosownie do postanowień art. 14a § 4, oraz art. 236 § 2 i art. 223 § 1, w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86,poz. 960 z późn. zm.), podania i załączniki do podań składane w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Szczegółowy wykaz opłaty skarbowej zawiera załącznik do wyżej wymienionej ustawy. Zgodnie z poz. 1 części I tego załącznika, opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl