Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 20 lipca 2007 r.
Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie
PD.423-44/07
Koszty emisji akcji jako koszty podatkowe osoby prawnej.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 maja 2007 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pismo Spółki z dnia 30 maja 2007 r.). Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego: Spółka dokonała podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru. Koszty emisji akcji serii C dotyczyły przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa prawnego i finansowego, a także opłat notarialnych, sądowych i giełdowych.

Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostała ich część powinna być zaliczona do kosztów finansowych spółki.

Spółka prowadzi działalność opodatkowaną, a fundusze pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe (zakup spółki niemieckiej z branży obuwniczej), a w efekcie nastąpi zwiększenie sprzedaży opodatkowanej. Spółka zaliczy koszty emisji akcji do kosztów podatkowych. Podatnik prosi o zajęcie stanowiska w następującej kwestii: Czy koszty emisji akcji stanowią koszty podatkowe osoby prawnej? Zdaniem podatnika poniesione wydatki związane z kosztami emisji akcji pozostają w związku z uzyskaniem przez nią przychodu z działalności gospodarczej i nie zawierają się w katalogu określonym w art. 16 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., a więc można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w wyr. WSA w Lublinie z dnia 7 marca 2007 r. sygn. akt I SA/Lu 82/07.

Ustosunkowując się do przedstawionych wyżej kwestii, stwierdza się co następuje: W myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r.- kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Taki zapis oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy i zabezpieczeniem źródła przychodów. Podatnik ma zatem możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich racjonalnie poniesionych kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu bądź zabezpieczenie źródła przychodu oraz, że nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 i w art. 16b ww. ustawy jako podlegające amortyzacji, a także dotyczą tylko i wyłącznie podatnika.

Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu.

Kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów, w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów. Niezmiernie ważnym warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego prawidłowe udokumentowanie, udowodnienie zgodnie z wymogami przepisów. Biorąc więc pod uwagę wyżej wymienione przepisy należy uznać, iż wymienione przez Spółkę w zapytaniu poniesione koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty oraz sporządzenia prospektu emisyjnego, niezbędne koszty doradztwa prawnego i finansowego, a także stosowne opłaty notarialne, sądowe i giełdowe ściśle związane z emisją akcji będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich faktycznego poniesienia pod warunkiem racjonalnego i właściwego ich udokumentowania.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowej organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl