PD/423-22/MM/05 - Fuzja a wysokość zaliczek na podatek dochodowy opłacanych w formie uproszczonej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2005 r. Opolski Urząd Skarbowy w Opolu PD/423-22/MM/05 Fuzja a wysokość zaliczek na podatek dochodowy opłacanych w formie uproszczonej

Pytanie podatnika

W jaki sposób określić wysokości zaliczek w formie uproszczonej na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przejęcia (połączenia z innym Bankiem)?

Postanowienie

Działając na podstawie art. 14a § 4 i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione w piśmie z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie określenia wysokości zaliczek w formie uproszczonej na podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przejęcia (połączenia z innym Bankiem) jest prawidłowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 4 marca 2005 r. (data wpływu 18 marzec 2005 r.) Bank zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek w formie uproszczonej podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku przejęcia (połączenia z innym Bankiem), gdzie Bankiem przejmującym jest wnioskodawca.

Bank przedstawił następujący stan faktyczny:

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku przejmującego z dnia 25 czerwca 2004 r. oraz Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku przejmowanego z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie połączenia obu Banków z dniem 1 stycznia 2005 r., Bank przejmowany z dniem 1 stycznia 2005 r. kończy swoja działalność, natomiast podstawę działalności połączonych Banków stanowi Statut Banku Przejmującego do czasu uchwalenia nowego statutu połączonych Banków.

Wątpliwości Banku dotyczą zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą". Zdaniem Banku wyliczając zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej, Bank powinien za podstawę wyliczenia zaliczek wziąć podatek należny za 2003 r. Banku przejmującego ponieważ w wyniku połączenia nie powstał nowy podmiot gospodarczy.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Bank Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie. W kwestii wyliczenia kwoty zaliczki wpłacanej w uproszczonej formie istotny jest zapis zawarty w art. 6 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnicy dla których podstawą do wpłaty zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie jest podatek należny wykazany w zeznaniu za rok podatkowy, w którym obowiązywała stawka podatku w wysokości wyższej od obowiązującej od dnia 1 stycznia 2004 r., mogą wpłacać zaliczki w wysokości 1/12 kwoty stanowiącej iloczyn stawki podatku, w którym wpłacana jest zaliczka, i kwoty będącej ilorazem kwoty podatku należnego wynikającego z tego zeznania i stawki podatku obowiązującej w roku podatkowym, za które składane jest zeznanie.

Oznacza to, że podatnik, który nabył prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy w uproszczonej formie w określonej wysokości (1/12 wysokości podatku należnego wykazanego w zaznaniu rocznym złożonym przez podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy) opłaca je w tej samej wysokości do końca roku podatkowego, niezależnie od zdarzeń gospodarczych, jakie w tym okresie wystąpiły.

W przypadku przejęcia działalności jednego Banku przez drugi na koniec roku podatkowego lub koniec działalności Banku przejmowanego powstaje obowiązek złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym i zapłaty wynikającego z niego podatku zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy. Spoczywa on na Banku przejmującym, co jest konsekwencją określoną w art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej - zasady sukcesji podatkowej. Bank przejmowany podlega odrębnemu od Banku przejmującego rozliczeniu podatkowemu, którego podstawą jest dochód (strata) osiągnięty przez ten Bank w roku podatkowym. Skoro zobowiązanie podatkowe tego Banku za rok podatkowy, którego koniec wyznaczyło połączenie i jednocześnie zakończenie działalności, zostanie rozliczony, brak jest podstaw do dalszego opłacania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy za ten Bank. Bank przejmujący do końca swojego roku podatkowego opłacać będzie uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, obliczone na podstawie zeznania podatkowego, które złożył w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku poprzedzającym rok podatkowy o dwa lata. Brak jest podstaw prawnych do uznania, iż wysokość zaliczek, jakie Bank powinien wpłacać po połączeniu powinna stanowić suma zaliczek Banku przejmującego i przejętego.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Bank i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Banku, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 236 § 2 oraz art. 223 § 1 w związku z art. 239 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) opłacie tej podlegają podania i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części I, powołanego załącznika do ustawy opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl