Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 22 lipca 2007 r.
Urząd Skarbowy w Lubaniu
PD/415-9/07/I
Świadczenia na rzecz pracowników.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lubaniu stwierdza, że stanowisko Szkoły Y przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 13 czerwca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym wartości wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego w zamian za paczki żywnościowe na rzecz swoich byłych pracowników, którzy obecnie są emerytami lub rencistami jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu wpłynął wniosek Szkoły Y z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego w zamian za paczki żywnościowe na rzecz swoich byłych pracowników, którzy obecnie są emerytami lub rencistami.

Jak stanowi art. 14a § 1- Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r., stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, że Szkoła Y, zwana dalej "szkołą" jest gminną jednostką samorządową, działającą na podstawie uchwały Rady Miasta w miejscowości X Nr Z z dnia 28 maja 2002 roku, który udzielał pomocy socjalnej emerytom i rencistom w formie finansowej i od niej naliczano i odprowadzano podatek.

Jednakże w najbliższym czasie szkoła zamierza wypłacać ekwiwalenty pieniężne w zamian za świadczenia rzeczowe w formie paczek żywnościowych, na rzecz byłych pracowników, którzy obecnie są emerytami lub rencistami. Przyznane świadczenia w roku podatkowym nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł na każdego emeryta lub rencistę.

Wobec powyższego Wnioskodawca stawia pytanie - czy w świetle obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych w zamian za paczki żywnościowe, podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy zastosowanie ma tu art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który mówi, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładami pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie rzeczowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian tych świadczeń przekazane przez zakład pracy swoim emerytom, rencistom przekroczy ww. kwotę - to nadwyżka podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku z dnia 6 czerwca 2007 r. stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Lubaniu, dokonując oceny prawnej, wyjaśnia.

Zgodnie z cyt. wyżej art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, aby świadczenie rzeczowe korzystało z powyższego zwolnienia, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

-

świadczenie ma być świadczeniem rzeczowym lub ekwiwalentem pieniężnym w zamian tych świadczeń,

-

świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,

-

świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy,

-

kwota ekwiwalentu pieniężnego (dla podatnika) nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280,00 zł.

Zawarte w omawiany przepisie sformułowanie "w zamian" świadczy o tym, że faktycznie przysługujące, na podstawie odrębnych przepisów (układu zbiorowego pracy bądź innych obowiązujących u pracodawcy przepisów resortowych), świadczenia rzeczowe nie zostały przekazane emerytom i rencistom przez zakład pracy.

Z przedmiotowego zwolnienia nie mogą korzystać świadczenia pieniężne, które nie mają swojego odpowiednika w pierwotnym prawie do świadczenia rzeczowego. Ustawodawca nie dokonał w omawianym przepisie wyszczególnienia rodzajów świadczeń rzeczowych. Świadczeniami rzeczowymi są świadczenia w naturze (nie w pieniądzu), np.: paczki żywnościowe, bilety na imprezy sportowe, kulturalne, oświatowe itp. Ponadto z powyższego zwolnienia, nie mogą korzystać wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane emerytom i rencistom. Wolne od podatku dochodowego są te świadczenia pieniężne, które wypłacane są w zamian za świadczenia rzeczowe, które są ich ekwiwalentem. Ekwiwalent w znaczeniu słownikowym to rzecz równa innej wartością, odpowiednik, równoważnik.

Z powyższego wynika, że świadczenie pieniężne wypłacone emerytom i rencistom w zamian za świadczenia rzeczowe - paczki żywnościowe - przez Wnioskodawcę, do kwoty 2.280,00 zł rocznie dla podatnika, będzie korzystało ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 38 powołanej ustawy, ponieważ spełniać będzie wszystkie warunki zwolnienia. Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów i rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokości 10 % należności. Należy zwrócić uwagę, iż zapis art. 30 ust. 1 pkt 4 cyt. wyżej ustawy nie koliduje z art. 21 ust. 1 pkt 38, który jest wyjątkiem od ogólnej zasady opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów.

Wobec tego stanowisko strony, w zakresie opodatkowania wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego w zamian za paczki żywnościowe na rzecz swoich byłych pracowników, którzy obecnie są emerytami i rencistami jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Jak stanowi art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja niniejsza nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia na niniejsze postanowienie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu, Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, Wzgórze Kościuszki 2 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaniu, 59-800 Lubań ul. Stara 1 w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl