PD/415-30/07 - Czy zwrócone przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należy doliczyć do dochodów w zeznaniu podatkowym?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 czerwca 2007 r. Urząd Skarbowy w Łukowie PD/415-30/07 Czy zwrócone przez ZUS składki na ubezpieczenie społeczne należy doliczyć do dochodów w zeznaniu podatkowym?

Wnioskiem z dnia 10 maja 2007 r. (data wpływu - 16 maja 2007 r.) wystąpiła Pani do tut. organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Wyjaśnia Pani, iż jest rolnikiem prowadzącym działalność gospodarczą. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, w 2006 r. otrzymała Pani z ZUS zwrot niesłusznie uiszczonych w latach 2004-2005 składek na ubezpieczenie społeczne. Zwrócone składki stanowiły w latach 2004 i 2005 odliczenie od dochodu. Ma Pani wątpliwość, czy słusznie postąpiła doliczając zwróconą kwotę do dochodu za 2006 r., w zeznaniu podatkowym.

Pani zdaniem, wyrażonym w dodatkowym piśmie z dnia 4 czerwca 2007 r. ww. sposób rozliczenia zwróconych składek jest prawidłowy.

Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie stwierdza, iż stanowisko Pani w omawianej sprawie nie jest prawidłowe.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r. sygn. akt P 8/05 (Dz. U. Nr 46, poz. 335) rolnikom - przedsiębiorcom, którzy na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 91, poz. 873) zostali z dniem 1 października 2004 r. wyłączeni z tego ubezpieczenia, z uwagi na formę opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, przywrócono prawo do ubezpieczenia społecznego rolników. Ze złożonego wniosku wynika, iż jest Pani jedną z takich osób.

Otrzymanie zwrotu nadpłaconych składek poprzedzało m.in. złożenie korekt deklaracji rozliczeniowych związanych z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym oraz wypadkowym.

W związku ze złożeniem korekt deklaracji ZUS, powinna Pani również skorygować roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach których odliczyła Pani od dochodu (Pani działalność w 2004 r. i 2005 r. opodatkowana była na ogólnych zasadach) nienależnie uiszczone składki. W tym celu powinna Pani - stosownie do art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) złożyć we właściwym urzędzie skarbowym skorygowane deklaracje (zeznania) podatkowe za poprzednie okresy wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. W terminie złożenia skorygowanej deklaracji jest Pani obowiązana wpłacić na rachunek tut. organu podatkowego, kwotę podatku wynikającą z dokonanych rozliczeń wraz z odsetkami.

W związku z powyższym, Pani zdanie w omawianej kwestii, iż zwrócone składki podlegają uwzględnieniu w zeznaniu za 2006 r., jest nieprawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl