PD/415-13/07 - W którym momencie zaksięgować przychód w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20. dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 21 maja 2007 r. Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu PD/415-13/07 W którym momencie zaksięgować przychód w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20. dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w części dotyczącej momentu zaksięgowania przychodu, w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy.

uznaje za nieprawidłowe stanowisko Pana przedstawione w powyższym wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2007 r. wpłynęło do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu pismo Pana z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczące momentu zaksięgowania przychodu, w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia stacji paliw ... S.A. Z podpisanej umowy wynika, iż rozliczenie następuje na zasadach prowizji ustalanej miesięcznie, a uwzględniającej m.in. wielkość sprzedaży, dynamikę sprzedaży. W Pana przypadku ostatnim dniem okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień miesiąca. W związku ze skomplikowanymi procedurami i potrzebą dysponowania różnymi danymi do obliczenia prowizji, jej wysokość kontrahent jest w stanie podać w połowie miesiąca, często również po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje.

Wobec powyższego zwrócił się Pan z zapytaniem, w którym momencie zaksięgować przychód, w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje, czyli po rozliczeniu poprzedniego miesiąca i odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy.

Pana zdaniem przychód winien być zaksięgowany w dacie wystawienia faktury, natomiast na przełomie roku faktura taka powinna być uwzględniona w przychodach roku, w którym wypracowano prowizję, niezależnie od daty wystawienia faktury.

W niniejszej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny tutejszy organ podatkowy stwierdza:

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.) stanowi, iż za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Stosownie do art. 14 ust. 1e cyt. ustawy jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Z treści Pana pisma wynika, iż rozliczenie z kontrahentem następuje na zasadach prowizji rozliczanej miesięcznie. W Pana przypadku ostatnim dniem okresu rozliczeniowego jest ostatni dzień miesiąca.

Dlatego też, w przedstawionej przez Pana sytuacji, dla określenia momentu uzyskania przychodu, ma zastosowanie powołany przepis art. 14 ust. 1e cyt. wyżej ustawy, w myśl którego jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Jeżeli zatem prowizja z tytułu prowadzenia stacji paliw ... S.A. wypłacana jest za miesiąc, w którym dokonano sprzedaży, czego potwierdzeniem jest umowa lub wystawiona faktura, przychód u Pana powstaje w ostatnim dniu tego miesiąca.

Natomiast w sytuacji gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1e nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym, za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia.

Mając na uwadze powołane przepisy zdarzenia zaistniałe w grudniu danego roku podatkowego, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione faktury w roku następnym winien Pan księgować w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym miało miejsce to zdarzenie.

Należy ponadto zauważyć, iż w przypadku, gdy informacja o uzyskanej prowizji dotrze do Pana po 20 dniu miesiąca zobowiązany Pan będzie do dokonania korekty przychodu i prawidłowego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy w myśl art. 44 ust. 3f cyt. ustawy, który stanowi, że podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zobowiązany Pan będzie również do naliczania odsetek za zwłokę od powstałej zaległości podatkowej.

Stosownie bowiem do art. 51 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym również zaliczkę, o której mowa w art. 23a ww. ustawy, lub ratę podatku.

Reasumując należy stwierdzić, iż stanowisko Pana:

*

odnośnie momentu zaksięgowania przychodu w trakcie roku podatkowego, w przypadku uzyskania informacji od kontrahenta o wysokości prowizji po 20 dniu miesiąca następującego po miesiącu, za który prowizja przysługuje jest nieprawidłowe,

*

w części dotyczącej księgowania przychodu na przełomie roku w sytuacji, jeżeli prowizja dotyczy grudnia Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego podziela Pana stanowisko, iż przychód należy zaksięgować w roku wypracowania prowizji, niezależnie od daty wystawienia faktury, gdyż momentem uzyskania przychodu jest ostatni dzień roku podatkowego.

Mając na uwadze powyższe, a także uwzględniając charakter i tożsamość przedmiotową zagadnienia przedstawionego we wniosku, stanowisko Pana uznano za nieprawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana w rozpatrywanym wniosku oraz prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia.

Ponadto Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu informuje, iż pozostałe zagadnienia przedstawione w piśmie z dnia 28 lutego 2007 r., w zakresie podatku VAT, rozpatrzone zostaną odrębnym postanowieniem.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Pana, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej, Stronie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl