PD-415/10/05 - Czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005 r. ponad kwotę 800.000 euro powstaje obowiązek założenia ksiąg rachunkowych w 2006 r., czy nadal można ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 grudnia 2005 r. Urząd Skarbowy w Opolu Lubelskim PD-415/10/05 Czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005 r. ponad kwotę 800.000 euro powstaje obowiązek założenia ksiąg rachunkowych w 2006 r., czy nadal można ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym postanawia uznać stanowisko Pani, w sprawie braku obowiązku zaprowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2006 r., pomimo przekroczenia w 2005 r. przychodów 800.000 EURO, za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2005 r. wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Podatniczka prowadzi działy specjalne produkcji rolnej-uprawy w szklarni ogrzewanej. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłaca przy zastosowaniu norm szacunkowych. Jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na podstawie prowadzonych rejestrów VAT podatniczka uznała, że w miesiącu sierpniu br. przychody netto przekroczyły 800.000 EURO.

Przedmiotem wniosku jest pytanie - czy w związku z przekroczeniem przychodu w 2005 r. ponad kwotę 800.000 EURO zobowiązana jest do założenia ksiąg rachunkowych w 2006 r., czy nadal będzie mogła ustalać dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych. Zdaniem podatniczki od 1 stycznia 2006 r. nie musi zaprowadzić ksiąg rachunkowych. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w art. 10 ust. 1 pkt 4 jako odrębne źródło przychodów rozróżnia działy specjalne produkcji rolnej. Wyboru sposobu ustalania dochodu z tego źródła, tj. na podstawie ksiąg bądź norm szacunkowych -dokonuje sam podatnik. Jednakże możliwość wyboru sposobu ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej jest ograniczona wielkością uzyskanego przychodu z tego źródła.

Należy mieć na uwadze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.)W myśl art. 2 ust. 1 pkt 2 przepisy ww. ustawy mają obowiązek stosować osoby fizyczne - w tym także prowadzące działalność rolniczą jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO. Reasumując powyższe, w przypadku gdy osiągnęła Pani w 2005 r. przychód na poziomie kwoty 800.000 EURO będzie miała obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2006 r. Zgodnie z art. 14b § 1 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak, podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Stosownie do art. 14b § 2 interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłączenie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Ww. interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej stronie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl