Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 marca 2007 r.
Urząd Skarbowy w Chełmnie
PD/406-8/07
Poczęstunek dla kontrahentów.

"(...) Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Zapis w szczególności oznacza, że nie jest to katalog zamknięty, a tylko przykładowo wymieniono niektóre wydatki związane z reprezentacją firmy.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają definicji pojęcia reprezentacji, nie określają też rodzaju wydatków, które mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów związanych z reprezentacją. Reprezentacja w znaczeniu języka potocznego to: grupa osób, instytucja występująca w czyimś imieniu, reprezentująca czyjeś interesy, przedstawicielstwo, okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy przyjąć, że reprezentacja to przedstawienie, wyobrażenie, wizerunek firmy, występowanie wiążące się z okazałością, w celu wywołania dobrego wrażenia. W określeniu reprezentacja mieści się takie działanie podatnika, które ma na celu stworzenie i utrwalenie właściwego wizerunku firmy. Właściwy wizerunek to taki, który może sprawić, że kształtowany dzięki reprezentacji "obraz przedsiębiorcy" przełoży się na nabywanie jego towarów, produktów lub usług. Czyli reprezentacja ma za zadanie promocję gospodarczą danego podmiotu poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy oraz ułatwienie zawarcia umowy lub kontraktu.

Mimo braku ustawowej definicji pojęcia "reprezentacja" orzecznictwo wypracowało dość jednolite granice możliwego znaczenia tego pojęcia. W praktyce podatkowej opartej na interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe za typowe koszty reprezentacji uznaje się:

-

koszty związane z przyjmowaniem i utrzymaniem delegacji lub kontrahentów krajowych i zagranicznych oraz koszty uczestnictwa podatnika w przyjęciach i imprezach organizowanych na rzecz tych delegacji lub kontrahentów, w tym np. koszty hoteli, zakwaterowania, przejazdów, przyjęć, a także kieszonkowe dla gości,

-

wydatki na usługi gastronomiczne związane z poczęstunkiem uczestników konferencji, przyjęć i posiedzeń organizowanych z okazji świąt branżowych, państwowych i firmowych,

-

wydatki na kawę, herbatę, napoje, alkohol służące podjęciu kontrahentów,

-

wydatki na upominki dla kontrahentów, nagrody rzeczowe służące reprezentacji, (...)

-

koszty firmowego wystroju pomieszczeń (m.in. zawierającego logo i inne znaki firmowe).

Czyli wydatki na reprezentację to wydatki, jakie podatnik ponosi w celu wywołania jak najkorzystniejszego wrażenia. Wydatki na reprezentację pośrednio promują podmiot gospodarczy poprzez stworzenie pozytywnego wizerunku firmy. Reprezentacja może mieć charakter działań polegających na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, które są związane z przyjmowaniem i utrzymywaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów.

W odniesieniu do całokształtu działalności podatnika, do reprezentacji można zaliczyć te działania, które mają na celu utrwalenie dobrego wizerunku firmy np. związane z przyjmowaniem kontrahentów.

Zatem pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi podmiotami i pozostaje w związku z zakresem prowadzonej przez podatnika działalności.

Ponadto Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 maja 1998 r. (sygn. akt S.A. /Sz 1412/97) określa, że "pojęcie reprezentacji nie musi sie odnosić do okazałości, wystawności, a odnosi się do dobrego reprezentowania firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, sposobie podejmowania interesantów, kontrahentów". W związku z powyższym przekazanie nabytych do spożycia artykułów spożywczych typu kawa, herbata, cukier, napoje w czasie spotkań z kontrahentami stanowi wydatki na potrzeby reprezentacji jako element utrwalający dobry wizerunek firmy i dbałość o klienta.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wydatki na zakup artykułów spożywczych tj. kawa, herbata, cukier, woda mineralna są kosztami ponoszonymi na rzecz klientów.

Uwzględniając powyższe oraz przedstawiony stan faktyczny, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup kawy, herbaty, cukru i wody mineralnej w związku z przyjmowaniem kontrahentów, stanowią żywność i napoje, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wynika to z faktu, że wydatki związane z przyjmowaniem, obsługą, poczęstunkiem kontrahentów podatnika stanowią wydatki o charakterze reprezentacyjnym.

Uwzględniając powyższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatki poniesione przez Spółkę na zakup arykułów spożywczych typu kawa, herbata, cukru i wody mineralnej, jako wydatki o charakterze reprezentacyjnym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Opublikowano: S.Podat. 2007/8/35-36