PD.3114-S-1/07 - Czy samochód ciężarowy, który objęty jest decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 lipca 2007 r. Urząd Miejski we Frampolu PD.3114-S-1/07 Czy samochód ciężarowy, który objęty jest decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych?

POSTANOWIENIE

Burmistrz Frampola na podstawia art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku od środków transportowych złożonego przez Pana, uzupełnionego pismem z dnia 3 lipca 2007 r. postanawia

1.

uznać za nieprawidłowe stanowisko podatnika, iż samochód ciężarowy, który objęty jest decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony nie powinien być opodatkowany podatkiem od środków transportowych,

2.

uznać za nieprawidłowe w obowiązującym stanie prawnym stanowisko podatnika, że od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 t nie powinien być pobierany podatek od środków transportowych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 maja 2007 r. Pan zwrócił się do Ministra Finansów o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od środków transportowych. Zgodnie z właściwością wniosek ten został przekazany Burmistrzowi Frampola. Wniosek podatnika został uzupełniony w dniu 3 lipca 2007 r. W swoim wniosku podatnik podnosi dwie kwestie dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844).Pierwsza kwestia dotyczy stosowania zwolnienia od podatku od środków transportowych środków stanowiących zapasy mobilizacyjne, uregulowanego w art. 12 ust. 1 pkt 2 cyt. wyżej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zdaniem podatnika, należący do niego samochód ciężarowy, objęty decyzją Burmistrza Frampola o przeznaczeniu do wykonywania świadczeń na rzecz obrony winien korzystać z przedmiotowego zwolnienia. Takie stanowisko jest jednak nieprawidłowe. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie definiuje pojęcia "zapasy mobilizacyjne. W piśmie z dnia 10 maja 2002 r. Nr LK-1020/LP/02/PP Minister Finansów stwierdza: "zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej pojęcie środki stanowiące zapasy mobilizacyjne obejmuje zapasy nienaruszalne wydzielone i utrzymywane w czasie pokoju w ustalonych jednostkach wojskowych na potrzeby ich rozwinięcia do etatów wojennych. Natomiast środki transportowe znajdujące się w posiadaniu osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych będące w przydziałach mobilizacyjnych do sił zbrojnych i jednostek przewidzianych do militaryzacji (zgodnie z przepisami w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 z późn. zm.), nie są środkami transportowymi stanowiącymi zapasy mobilizacyjne. Są one w bieżącym użytkowaniu ich posiadaczy i nie stosuje się do nich przepisów art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.".

W wyr. z 23 stycznia 1998 r. (sygn. akt I SA/Wr 2007/96) NSA wskazał, "że żaden z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie zawiera podporządkowania przedmiotów przeznaczonych do świadczeń rzeczowych - pojęciu zapasów mobilizacyjnych, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 9 poz. 31 z późn. zm./. Stąd też nie sposób przyjąć, by przeznaczenie rzeczy ruchomej do świadczeń na rzecz obrony skutkować miało zwolnieniem od obowiązków podatkowych". Jak wynika z powyższego, nie można uznać za zgodne z prawem stanowiska podatnika, w myśl którego pojazd objęty decyzją w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń na rzecz obrony powinien korzystać ze zwolnienia z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Taki pojazd w aktualnym stanie prawnym podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Odnosząc się do drugiego stanowiska zawartego we wniosku należy stwierdzić, iż aktualnie obowiązująca ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 8 pkt 1 stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Brzmienie przepisu "od 3,5 tony" wprowadza niewątpliwą zasadę, że samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony podlegają opodatkowaniu. Jak stwierdził NSA w wyr. z dnia 20 lipca 2004 r., sygn. akt FSK 154/04 - przepis ten, jest jasny, a domaganie się jego interpretacji oznacza żądanie wyjścia poza bezpośredni sens tekstu ustawy. Jeżeli zatem dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi 3,5 tony - podlega on opodatkowaniu tym podatkiem". Także i z tym stanowiskiem podatnika zgodzić się nie można. Należy w tym miejscu jednak zaznaczyć, że ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1828) w art. 1 pkt 7 nadała nowe brzmienie interpretowanemu przepisowi - "1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton". Zgodnie z art. 7 ww. ustawy art. 1 pkt 7 tej ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. Takie brzmienie tego przepisu w aktualnym stanie prawnym powoduje, iż od 1 stycznia 2008 r. samochody ciężarowe o dopuszczalnej macie całkowitej równej 3,5 tony nie będą podlegały podatkowi od środków transportowych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl