Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Krakowie
PD-3/41170-59/07/BL
Czy od wypłaconych ekwiwalentów pieniężnych dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalnego należy naliczyć o odprowadzić do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy?

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn. zm. w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, Nr PD-3/415-24/07 z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznając stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego na rzecz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 kwietnia 2007 r. Strona zwróciła się Ministerstwa Finansów o udzielenie interpretacji przepisów prawa w trybie art. 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60), w sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat ekwiwalentów pieniężnych dla emerytów, rencistów, osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne oraz osób pobierających rentę po zmarłych pracownikach, emerytach lub rencistach.

Stosownie do art. 170 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, powyższe wystąpienie zostało przekazane do załatwienia według właściwości stosownemu organowi podatkowemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze podzielił stanowisko Strony wyrażone we wniosku i w dniu 18 czerwca 2007 r. wydał postanowienie Nr PD-3/415-24/07, w którym uznał m.in., iż wypłaty ekwiwalentu pieniężnego osobom pobierającym zasiłki i świadczenia przedemerytalne nie są wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają zatem w całości opodatkowaniu na zasadach ogólnych i w konsekwencji zaliczkom na podatek dochodowy.

Na powyższe postanowienie nie zostało wniesione zażalenie, a zatem stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz ww. postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze stwierdza, że postanowienie to narusza obowiązujące prawo w części dotyczącej opodatkowania ekwiwalentu pieniężnego na rzecz osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 11 kwietnia 2007 r. wynika, że Strona wypłaca emerytom, rencistom, osobom pobierającym zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne jak również członkom rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów i rencistów ekwiwalent pieniężny za korzystanie z energii elektrycznej. Załącznik Nr 6 do Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z 13 maja 1993 r. reguluje zasady odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej przez wyżej wymienione osoby.

W związku z powyższym Strona zwróciła się z zapytaniem, czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 i 92 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za energię elektryczną dla osób pobierających zasiłki lub świadczenia przedemerytalne należy naliczać zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast wypłaty ekwiwalentu na rzecz emerytów i rencistów zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, wolne są od podatku do wysokości nieprzekraczającej w r. podatkowym kwoty 2.280 zł. Podobne zwolnienie uregulowane zostało przepisami art. 21 ust. 1 pkt 92 powyższej ustawy w przypadku otrzymania świadczeń rzeczowych lub ekwiwalentów pieniężnych w zamian tych świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów członkom rodzin zmarłych pracowników, emerytów i rencistów.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje.

W zapytaniu złożonym przez Wnioskodawcę problem dotyczy opodatkowania ekwiwalentów pieniężnych dla byłych pracowników jednostki korzystających obecnie z zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) osoba pobierająca zasiłek lub świadczenie przedemerytalne nie jest emerytem ani rencistą. W art. 4 pkt 1 i 11 wyżej wymienionej ustawy o emeryturach i rentach z FUS ustawodawca wskazał, że użyte w tej ustawie określenie emeryt oznacza "osobę mającą ustalone prawo do emerytury" natomiast określenie rencista oznacza "osobę mającą ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub do renty rodzinnej". Natomiast warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych oraz wypłaty i finansowania tych świadczeń, określają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252). Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia - oraz aktywizacji zawodowej jak i warunków nabywania prawa do wypłaty świadczeń dla bezrobotnych reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Ustawodawca nie przewidział zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych w zamian za świadczenia rzeczowe osobom pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których poprzednio wiązał z zakładem pracy stosunek służbowy, stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy. Świadczenia pieniężne oraz świadczenia w naturze wypłacane osobom pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne stanowią dla tych osób przychody ze źródeł określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W myśl art. 42a ustawy podatkowej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT 8C) i w terminie do końca lutego następnego r. podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, stwierdzić należy, że zwolnieniem przedmiotowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 i 92 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są objęte świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne wypłacane w zamian za świadczenia rzeczowe osobom pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, których poprzednio wiązał z zakładem pracy stosunek służbowy, stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy. Ekwiwalenty pieniężne wypłacane w zamian za zużycie energii elektrycznej dla osób pobierających zasiłki i osób pobierających świadczenia przedemerytalne nie stanowią również dochodu; od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, a są świadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wypłata przez Stronę (na podstawie postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy) ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z energii elektrycznej osobom pobierającym zasiłki lub świadczenia przedemerytalne, których poprzednio wiązał z zakładem pracy stosunek służbowy, stosunek pracy lub spółdzielczy stosunek pracy, stanowi przychód tych osób na podstawie art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej zdanie drugie tj. zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po r., w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl