PD-2/415-43/07 - Czy podatnik ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu ciężarowego?

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 marca 2007 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu PD-2/415-43/07 Czy podatnik ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu ciężarowego?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 2002 r. Jest małym podatnikiem w rozumieniu art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 25 stycznia 2007 r. został zakupiony dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej samochód ciężarowy FORD TRANSIT 2,4L 135P 350LWB DOUBLE. Zakup został udokumentowany fakturą VAT. Podatnik posiada zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o przeprowadzonym badaniu technicznym potwierdzającym, iż pojazd odpowiada warunkom przewidzianym w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca skorzystał z możliwości jednorazowej amortyzacji ww. samochodu ciężarowego w dniu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych- w miesiącu styczniu 2007 r.

Podatnik twierdzi, iż spełnia wymogi określone w art. 22k ust. 7-12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zatem ma prawo dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu ciężarowego. Wnioskodawca zwrócił się o potwierdzenie słuszności zajętego stanowiska. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu informuje, że zgadza się z przedstawionym stanowiskiem, o ile stan faktyczny zgodny jest ze stanem rzeczywistym.

Zgodnie z przepisem art. 22k ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r., podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym różnowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do treści ust. 8 art. 22k ustawy, podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w ust. 7, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych (...).

Reasumując, należy zgodzić się ze stanowiskiem podatnika, iż jako mały podatnik ma prawo dokonać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego, którym jest samochód ciężarowy, jednakże łączna wysokość tych jednorazowych odpisów w roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 50 000 euro. Tutejszy organ informuje, że nie poddano ocenie dołączonych do wniosku załączników, a interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego. Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl