PD-2-415-26/06 - Opodatkowanie podatkiem dochodowym nieodpłatnego przekazania udziałów w spółce jawnej małżonkowi będącemu wspólnikiem tej spółki

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 sierpnia 2006 r. Urząd Skarbowy w Nowym Sączu PD-2-415-26/06 Opodatkowanie podatkiem dochodowym nieodpłatnego przekazania udziałów w spółce jawnej małżonkowi będącemu wspólnikiem tej spółki

Pytanie podatnika

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nieodpłatne przekazanie udziałów w spółce jawnej mężowi będącemu wspólnikiem tej spółki? Małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej?

Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w N. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.06.2006 r. uzupełnionego w dniu 06.07.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie

We wniosku skierowano zapytanie czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym nieodpłatne przekazanie udziałów w spółce jawnej mężowi będącemu wspólnikiem tej spółki małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłem przychodu są między innymi:

- kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy stanowi że: przychodem są należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności w spółkach.

Nieodpłatne przeniesienie własności udziałów w spółce jawnej pomiędzy małżonkami między którymi istnieje wspólność majątkowa małżeńska nie powoduje zbycia tych udziałów.

Udziały w spółce jawnej należące do małżonków jeżeli nabyte zostały w trakcie trwania związku małżeńskiego oraz jeżeli między małżonkami istnieje wspólność małżeńska stanowią majątek wspólny małżeński. Pomimo nieodpłatnego przekazania udziałów przez żonę mężowi, będzie to nadal ich majątek wspólny małżeński. Jedynie spółkę jawną reprezentował będzie jeden z nich.

Zatem z tytułu nieodpłatnego przeniesienia udziałów pomiędzy małżonkami nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie doszło do zbycia udziałów, ani do zwiększenia majątku spółki.

W dacie złożenia wniosku nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Powyższa interpretacja

- zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę,

- stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N. za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w N. w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl