Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 lipca 2004 r.
Koszty delegacji kontrahenta zagranicznego.
Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy
PD/2-005/5/04

Pytanie podatnika

Podatnik wnosi zapytanie odnośnie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów związanych z przyjęciem w 2003 r. delegacji kontrahenta zagranicznego. Celem przyjazdu było negocjowanie warunków umowy o współpracy. Negocjacje zakończyły się - wg informacji podatnika - podpisaniem umowy. W 2003 r., tj. w okresie od września do grudnia 2003 r. spółka poniosła również wydatki dot. usług doradztwa w zakresie handlu towarami z ww. kontrahentem. Podatnik wskazuje, iż spółka w 2003 r. nie osiągnęła przychodów z tytułu handlu towarami z wymienionym kontrahentem, przychody z tego tytułu osiągnie w 2004 r.

Odpowiedź

Zasadnicze kryterium zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawiera przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika zatem, iż podstawowym wymogiem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (oprócz tego, że wydatek nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1 ww. ustawy, mówiącym, jakie koszty nie są kosztami dla celów podatkowych) jest fakt jego poniesienia oraz związek z przychodem.

Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę pojęcia "koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów" oznacza, że podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Ponieważ przy kwalifikowaniu wydatków do kosztów uzyskania przychodów istotne jest wykazanie, iż koszty te zostały przez podatnika poniesione, ważne jest ich odpowiednie i w sposób niebudzący wątpliwości udokumentowanie.

Kwestię określenia terminu kiedy koszty można odliczyć od przychodu podatnika reguluje art. 15 ust. 4 cyt. wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stanowi on, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w roku podatkowym, którego dotyczą tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W myśl powyższego przepisu, jeżeli nie da się przyporządkować kosztów do przychodów konkretnego roku potrąca się je w roku poniesienia.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka poniosła w roku 2003 wydatki związane z przyjęciem delegacji kontrahenta zagranicznego oraz wydatki dotyczące usług doradztwa w zakresie handlu towarami z tym kontrahentem. Prowadzone z kontrahentem negocjacje zakończyły się podpisaniem umowy. W złożonym zapytaniu podatnik wskazuje, iż mimo poniesienia kosztów Spółka nie osiągnęła w 2003 r. przychodów z tytułu handlu towarami z kontrahentem zagranicznym, natomiast przychody z tego tytułu osiągnie w 2004 r.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, iż poniesionych w roku 2003 wydatków nie można bezpośrednio przyporządkować do przychodów roku 2004, bowiem sam fakt zawarcia umowy z kontrahentem nie przesądza o tym, że umowa ta będzie zrealizowana, a przychody z tytułu jej zawarcia będą uzyskane.

Mając jednakże na uwadze, iż z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż poniesione wydatki zostały poniesione w celu uzyskania przez Spółkę przychodów zdaniem tut. organu powinny zostać rozliczone w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl