Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 24 maja 2004 r.
Izba Skarbowa w Krakowie
PD-1/005/2-139/04/WK
Różnice kursowe a koszty uzyskania przychodów.

Pytanie podatnika

Jakie skutki podatkowe powoduje różnica kursowa powstała przy kompensacie należności i zobowiązań z firmą zagraniczną oraz przy umowie barterowej?

Odpowiedź

W nawiązaniu do odpowiedzi Naczelnika II Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 22.03.2004 r. nr POIII/423/3/04 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy przedstawia swoje stanowisko w sprawie:

Podatnik pismem z dnia 04.03.2004 r. zwrócił się z prośbą o interpretację przepisów w sprawie różnic kursowych powstałych przy kompensacie należności i zobowiązań z firmą zagraniczną.

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Nadto, przepis art. 12 ust. 3 ustawy stanowi, że jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Poniesione w walutach obcych koszty przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Przepisy dotyczące różnic kursowych prowadzą do wniosku, iż rozliczenie podatkowe obejmuje jedynie różnice kursowe zrealizowane. Chociaż kompensata jest niewątpliwie formą regulowania wzajemnych zobowiązań i należności, to nie można uznać, iż jest ona związana z finansowymi operacjami, skutkującymi "w kasowym ujęciu" utratą lub wzrostem wartości waluty. Dlatego w sytuacji gdy rozliczenia z kontrahentem zagranicznym nastąpią na zasadach kompensaty, nie powstaną różnice kursowe, które miałyby wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Należy zatem uznać, iż różnice kursowe powstałe pomiędzy dniem powstania przychodu (kosztu), a dniem kompensaty należności (zobowiązania), jako niezrealizowane mogą zostać uwzględnione jedynie w bilansowym rachunku podatnika.

Opublikowano: www.iskrakow.krak.pl