PBI/2/415/3/05 - Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 maja 2005 r. Urząd Skarbowy w Żorach PBI/2/415/3/05 Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendiów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Pytanie podatnika

Czy podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stypendia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, i czy należy w tym przypadku sporządzać informację PIT-8S i PIT-11?

W dniu 22 lutego 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żorach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Pismem z dnia 23 marca 2005 r. tutejszy organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 31 marca 2005 r..

Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art. 14a cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Gmina Miasta... w 2005 r. pozyskała środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na sfinansowanie stypendiów studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne".

Prezydent Miasta, jako wykonawca Uchwały Rady Miasta i płatnik przedmiotowych stypendiów w swoim stanowisku wyraża pogląd, że stypendia finansowane z tych źródeł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), odpowiednio w myśl przepisów:

1/ art. 21 ust. 1 pkt 46 - dla stypendiów finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

2/ art. 21 ust. 1 pkt 40b - dla stypendiów finansowanych z budżetu państwa.

Odnosząc się z kolei do kwestii sporządzania informacji podatkowych uważa, że należy sporządzić imienne informacje o wysokości wypłaconego stypendium, odpowiednio na formularzach:

1/ PIT-11 dla kwot wypłaconych stypendiów, finansowanych z funduszy strukturalnych,

2/ PIT-8S dla kwot wypłaconych stypendiów, finansowanych z funduszy z budżetu państwa.

Według stanu faktycznego dotyczącego roku 2005 Gmina Miejska Miasta... na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" pozyskała środki finansowe zarówno z budżetu państwa, jak i w formie bezzwrotnej pomocy, z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Środki te w formie stypendiów przekazywane są studentom i uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu xxx, zgodnie z Regulaminem ich przyznawania i przekazywania, zatwierdzonym w drodze Uchwały przez Radę Miasta. Przedłożony Regulamin szczegółowo określa kryteria, zasady wysokość przyznawanych stypendiów.

Do stypendiów, w części finansowanych z budżetu państwa ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.). W myśl tego artykułu wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizcje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł (z zastrzeżeniem ust. 10).

Wypłata tak sfinansowanych stypendiów odbywa się na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta, w oparciu o przyjęty regulamin, dlatego też uzyskany z tego tytułu dochód będzie wolny od podatku dochodowego na mocy cytowanego przepisu, przy spełnieniu określonych ustawą warunków.

Z kolei do stypendiów w części finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący o zwolnieniu z podatku - w celu realizacji programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy, tak uzyskanych dochodów.

Obowiązek sporządzania informacji podatkowych o wypłaconych ww. stypendiach został również uregulowany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W stosunku do płatników stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, obowiązek sporządzania informacji o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru (PIT-8S) wynika z postanowienia art. 35 ust. 10. Przepis ten zobowiązuje do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli jednak płatnik, na wniosek podatnika, był obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku (PIT-40) informacji podatkowej PIT-8S nie sporządza się. Zatem w informacji PIT-8S należy wykazać wyłącznie kwoty stypendiów, których źródłem finansowania były pozyskane środki z budżetu państwa, do których wprost ma zastosowanie przywołany wcześniej art. 21 ust. 1 pkt 40b, a które to stypendia spełniają jednocześnie ustawowe kryteria.

Odnosząc się do stypendiów w części finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i korzystających ze zwolnienia w trybie art. 21 ust. 1 pkt 46 - należy sporządzić imienną informację PIT-11 i również w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać ją podatnikowi i urzędowi skarbowemu - na podobnych zasadach jak PIT-8S, o czym stanowi art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy zauważyć, że w obowiązujących formularzach PIT-11/8B oraz PIT-8S określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 224 poz. 2225) - stan prawny na 1 stycznia 2004 r. - zawarte są odpowiednio opisane rubryki, odnoszące się wprost do przedmiotowych stypendiów.

W świetle przedstawionego powyżej uzasadnienia w odniesieniu do zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego wyrażone przez Pana Prezydenta stanowisko w sprawie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia tj. 2005 r.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl