PBI-2/4117/IN-13/US Pab./06/JF - Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez podwykonawcę w wyniku realizacji projektu w części sfinansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ze środków Funduszu Spójności)

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 30 czerwca 2006 r. Izba Skarbowa w Łodzi PBI-2/4117/IN-13/US Pab./06/JF Możliwość zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskanych przez podwykonawcę w wyniku realizacji projektu w części sfinansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ze środków Funduszu Spójności)

Pytanie podatnika

Czy dochody uzyskane przez podwykonawcę w wyniku realizacji projektu w części sfinansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (ze środków Funduszu Spójności) będą podlegały zwolnieniu wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 46 updof?

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 15.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach z dnia 05.05.2006 r. Nr US IA/415/19/2006, odmawia uchylenia ww. postanowienia.

W dniu 22.03.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach wpłynął Pana wniosek, uzupełniony pismem z dnia 07.04.2006 r. o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego:

Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie projektowania i usług budowlanych, m.in. nadzory budowlane. Pomiędzy Pana firmą a spółką X - będącą beneficjentem środków pomocowych i sprawującą rolę Inżyniera Kontraktu, została zawarta umowa cywilno-prawna na sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Sanitarnego nad projektem finansowanym w wysokości 50% z bezzwrotnej pomocy zagranicznej ISPA (od 1.05.2004 r. Fundusz Spójności). Firma sprawująca rolę Inżyniera Kontraktu w swojej umowie z Zamawiającym - Urzędem Miasta w Łodzi (dysponentem środków pomocowych), posiada imienny i zatwierdzony przez Zamawiającego wykaz osób sprawujących rolę inspektorów nadzoru, do których należy również Pan.

W Pana ocenie dochody przez Pana uzyskane "z tytułu zadań bezpośrednio związanych z realizacją projektu finansowanego z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, będą podlegały zwolnieniu wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 46 tylko i wyłącznie w części sfinansowanej ze środków Funduszu Spójności".

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach postanowieniem z dnia 5.05.2006 r. Nr US IA/415/19/2006 nie podzielił Pana poglądu zauważając, iż prowadzone przez Pana przedsiębiorstwo jest podwykonawcą w ramach zawartej umowy cywilnoprawnej, a nie bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych. Tym samym nie ma tu zastosowania przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś otrzymane przychody z tytułu wykonania zadań wynikających z zawartej umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Postanowienie to zostało odebrane w dniu 11.05.2006 r.

Nie zgadzając się z powyższym złożył Pan zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (data wpływu: 17.05.2006 r.), wnosząc o uchylenie w całości ww. postanowienia. Zaskarżonemu postanowieniu zarzuca Pan brak zajęcia stanowiska w sprawie, czy Inżynier Kontraktu jest bezpośrednim beneficjentem środków pomocowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza co następuje:

Zawarte w przywołanym postanowieniu stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pabianicach uznać należy za prawidłowe. Bezzasadna jest natomiast Pana argumentacja zarzucająca brak zajęcia stanowiska przez organ podatkowy w kwestii ustalenia podmiotu pełniącego rolę bezpośredniego beneficjenta środków pomocowych.

Przede wszystkim zauważyć należy, iż do złożonego wniosku nie załączył Pan kserokopii żadnej umowy cywilnoprawnej, z której treści jednoznacznie można wywnioskować kto bezpośrednio realizuje cel programu oraz który podmiot jako "pierwszy" otrzymał bezzwrotną pomoc. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego nie mógł zająć jednoznacznego stanowiska - kto jest bezpośrednim beneficjentem pomocy, tj. podmiotem, który "pierwszy" otrzymuje środki na realizację programu, na który została przyznana bezzwrotna pomoc zagraniczna ISPA.

Jednocześnie zgodnie z art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa stosownie do swojej właściwości na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (...)

W związku z powyższym - stosownie do treści powyższego przepisu - organy podatkowe nie są zobligowane do interpretacji treści zawartych umów cywilnoprawnych, ale przepisów prawa podatkowego.

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego rolę instytucji wdrażającej, a więc upoważnionej do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w rozpatrywanej sprawie jest Urząd Miasta w Łodzi, który zawarł kontrakt na wykonanie prac w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności ze spółką X sprawującą rolę Inżyniera Kontraktu jako wykonawcą (beneficjentem), która z kolei zawarła umowę z Pana firmą na wykonanie określonych czynności, tj. sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Sanitarnego. Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż spółka X nie jest podmiotem upoważnionym do rozdzielana środków bezzwrotnej pomocy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Pana firma pełni rolę podwykonawcy w przedmiotowym projekcie, a zatem uzyskany przez Pana firmę dochód, nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zatem powyższe zwolnienie wymaga spełnienia warunku dotyczącego pochodzenia środków pomocowych i jest adresowane wyłącznie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Wskazany powyżej przepis zawiera zwolnienie z opodatkowania dochodów osób fizycznych pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - pod warunkiem, że zwolnienie adresowane jest jedynie do podatników bezpośrednio realizujących cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Przepis wyklucza możliwość zastosowania zwolnienia w przypadku dochodów osób fizycznych, którym podatnik - bezpośrednio realizujący cel programu - zleca wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem. Ograniczenie to oznacza, że nie korzystają ze zwolnienia tzw. podwykonawcy, czyli osoby działające przy realizacji tych prac we własnym imieniu i na własny rachunek.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl