Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 lutego 2006 r.
Izba Skarbowa w Łodzi
PBI-2/4117/IN-12/USSieradz/05
Zeznanie podatkowe sporządzone przez doradcę podatkowego.

"(...) Podstawy prawne do składania i podpisywania zeznań bądź deklaracji podatkowych w imieniu podatnika przez doradcę podatkowego jako pełnomocnika określają przepisy ogólnego prawa podatkowego (...). Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wyrażoną w art. 136 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnik może działać przez pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga jego osobistego działania.

Obowiązek składania deklaracji (...) o wysokości dochodu osiągniętego przez podatników od początku roku wynika z art. 44 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Minister Finansów na podstawie art. 45b pkt 1 ww. ustawy wydał rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz. U. nr 224, poz. 2225 ze zm.), w którym określił w załączniku nr 7 wzór deklaracji PIT-5. Część "O" omawianej deklaracji jest przeznaczona na "OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA". Podatnik podpisując zeznanie składa jednocześnie oświadczenie, że są mu znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku. Wzór deklaracji zawiera pozycję "podpis podatnika" i nie przewiduje alternatywy przeznaczonej dla pełnomocnika podatnika. Zatem żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dopuszcza złożenia i podpisania zeznania przez inną osobę niż sam podatnik.

Zakres czynności wykonywanych przez doradcę podatkowego określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 86 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie. Jak wynika z ww. przepisu, czynność doradztwa podatkowego polegająca na sporządzeniu deklaracji podatkowej nie obejmuje swoim zakresem podpisywania tej deklaracji w imieniu podatnika. (...)

W świetle art. 40 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, doradca podatkowy jest obowiązany umieszczać na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod którą doradztwo to wykonuje oraz miejsce jego wykonywania, podpis oraz numer wpisu na listę doradców podatkowych. Zgodnie z ust. 2 tego artykułu dotyczy to odpowiednio zeznań i deklaracji podatkowych sporządzonych przez doradcę podatkowego w imieniu i na rzecz podatnika. Obowiązek podpisywania przez doradcę podatkowego sporządzanych przez niego deklaracji nie oznacza, że ma on prawo podpisywać się zamiast podatnika.

(...) Złożenie podpisu przez doradcę podatkowego nie zwalnia podatnika z obowiązku złożenia podpisu pod sporządzoną i podpisaną przez doradcę podatkowego deklaracją. Złożenie podpisu na deklaracji PIT-5 oznacza przyjęcie odpowiedzialności za zgodność podanych w niej danych ze stanem rzeczywistym, co przekracza zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego działającego w imieniu i na rzecz podatnika. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2006/4/63