PBB3-415/9-38/2005 - Opodatkowanie zasądzonych od męża na rzecz podatniczki, na czas trwania procesu o rozwód, kwot z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 29 sierpnia 2005 r. Izba Skarbowa w Katowicach PBB3-415/9-38/2005 Opodatkowanie zasądzonych od męża na rzecz podatniczki, na czas trwania procesu o rozwód, kwot z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Pytanie podatnika

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zasądzone od męża na rzecz podatniczki na czas trwania procesu o rozwód kwoty z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny?

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13 czerwca 2005 r. wniesionego przez E. P. zam. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 06 czerwca 2005 r. Nr ... wydanego na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zasądzonych od męża kwot z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 8 marca 2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... wpłynął wniosek E. P. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na skutek nie spełniania przez małżonka M. P. ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny, podatniczka skierowała sprawę do Sądu, który wyrokiem z dnia 1 grudnia 2003 r. zasądził na jej rzecz "alimenty" w kwocie 550 zł miesięcznie. Następnie w wyniku wniesienia przez męża powództwa o rozwód, Sąd postanowieniem z dnia 5 października 2004 r. zobowiązał powoda M. P. do płacenia przez czas trwania procesu o rozwód na rzecz podatniczki kwot po 800 zł miesięcznie z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, poczynając od 1 maja 2004 r., a to w miejsce alimentów zasądzonych przez Sąd Rejonowy w ... wyrokiem z dnia 1 grudnia 2003 r.

Podatniczka uważa, że zasądzone kwoty stanowią wyegzekwowanie obowiązku przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny zgodnie z art. 27 i art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i nie powinny podlegać powtórnemu opodatkowaniu (podatek od kwot został odprowadzony przez męża).

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2005 r. Nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 13 czerwca 2005 r. E. P. wniosła zażalenie na ww. postanowienie.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie - art. 14a § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz dołączonych dokumentów wynika, że Sąd Okręgowy w ... postanowieniem z dnia 5 października 2004 r. Sygn. akt ... zobowiązał powoda M. P. (męża podatniczki) do płacenia przez czas trwania procesu o rozwód na rzecz pozwanej E. P. kwot po 800 zł miesięcznie z tytułu przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, płatnych do dnia 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia w terminie płatności którejkolwiek z rat, poczynając od 1 maja 2004 r., a to w miejsce alimentów zasądzonych przez Sąd Rejonowy w ... wyrokiem z dnia 1 grudnia 2003 r. Sygn. ...

W myśl art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.) oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zgodnie z art. 28 § 1 powołanej ustawy, jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.

Stosownie natomiast do art. 128 ww. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Z powyższego wynika, iż w ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek alimentacyjny został uregulowany, odrębnie niż wynikający z postanowień art. 27 i 28 tej ustawy, obowiązek zaspakajania potrzeb rodziny. Instytucja obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny różni się w znacznym stopniu od instytucji obowiązku alimentacyjnego. Z uwagi na specyfikę świadczeń, o których mowa w art. 28 w związku z art. 27 ww. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, należy przyjąć, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie te z ww. świadczeń, które wypłacane są na ręce drugiego małżonka po zupełnym ustaniu pożycia małżonków ("separacja faktyczna"). Mając na uwadze fakt, iż Sąd Rejonowy w .... wyrokiem z dnia 1 grudnia 2003 r. sygn. akt ... zasądził od pozwanego M. P. na rzecz powódki E. P. alimenty w kwocie 550 zł miesięcznie, a następnie w miejsce powyższych alimentów Sąd Okręgowy w ... wyrokiem z dnia 5 października 2004 r. sygn. akt ..., zobowiązał powoda M. P. do płacenia przez czas trwania procesu o rozwód na rzecz pozwanej E. P. kwot po 800 zł miesięcznie, uznano, że w niniejszym przypadku taka sytuacja występuje. A zatem brak jest podstaw do zwolnienia z opodatkowania ww. świadczeń.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji. Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl