PBB2-4117/3-0081/2006 - Opodatkowanie wynagrodzenia pobieranego z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach działania 2.1 ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2006 r. Izba Skarbowa w Katowicach PBB2-4117/3-0081/2006 Opodatkowanie wynagrodzenia pobieranego z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach działania 2.1 ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pytanie podatnika

Czy wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego w ramach działania 2.1 ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.06.2006 r. wniesionego przez p..... zam...., ul.... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w... z dnia 31.05.2006 r. nr.... stwierdzające, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia osiąganego z tytułu pełnienia funkcji "Koordynatora projektu", jest nieprawidłowe

- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

W dniu 07.03.2006 r. do Urzędu Skarbowego w... wpłynął wniosek p.... (pismo z dnia 07.03.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w XX, w związku z przystąpieniem przez w/w XX do realizacji Projektu "Kształcenie ustawiczne dorosłych szansą rozwoju regionu", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W/w projekt polega na organizowaniu bezpłatnych form dokształcania zawodowego osób wykonujących zawody medyczne. W ramach Programu wymogiem jest powołanie osoby nazywanej w żargonie Instytucji Wdrażającej "liderem projektu". Osoba taka jest odpowiedzialna za prawidłową realizację i rozliczenie Projektu.

Powyższą funkcję (nazwaną w ramach w/w Projektu Koordynatorem Projektu) pełni podatniczka. Zgodnie z treścią wniosku aplikacyjnego oraz zawartą umową o pracę, do zakresu obowiązków podatniczki należy w szczególności:

- sprawowanie nadzoru nad całością wdrażania i realizacji Projektu,

- koordynowanie pracy poszczególnych specjalistów bezpośrednio odpowiedzialnych za konkretne obszary Projektu,

- organizowanie spotkań roboczych personelu Projektu,

- analizowanie raportów przedkładanych przez poszczególnych członków personelu Projektu,

- bieżąca analiza i monitoring realizacji Projektu,

- szybkie reagowanie na pojawiające się problemy,

- monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych rezultatów i celów Projektu.

W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny podatniczka zadała pytania: Czy jej wynagrodzenie pobierane z tytułu pełnienia funkcji Koordynatora Projektu (tj. "lidera projektu" w rozumieniu przepisów europejskich), realizowanego w ramach działania 2.1 ZPORR, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podmiotem upoważnionym do rozdzielania środków pomocowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w...) korzysta ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy pracodawca - XX działa prawidłowo potrącając i odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podatniczki z w/w tytułu?

Zdaniem podatniczki Koordynator Projektu (Lider) jest osobą koordynującą i bezpośrednio odpowiadającą za realizację celu Projektu i celu działania 2.1 ZPORR. Tym samym wykonywane przez nią czynności służą bezpośrednio realizacji celów Projektu, a uzyskiwane na podstawie umowy zlecenia dochody są wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 31.05.2006 r. Nr... Naczelnik Urzędu Skarbowego w... stwierdził, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wynagrodzenia osiąganego z tytułu pełnienia funkcji "Koordynatora projektu", jest nieprawidłowe.

Pismem z dnia 08.06.2006 r. p.... wniosła zażalenie na w/w postanowienie.

Rozpatrując powyższe zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zwolnienie zawarte w tym przepisie dotyczy wyłącznie dochodów osób fizycznych finansowanych ze środków przedakcesyjnych (np. SAPARD, ISPA, PHARE).

W związku z powyższym, przepis ten nie może mieć zastosowania do przychodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego; takie też stanowisko zostało zawarte w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 2006-04-28 Nr PB5-033-19/06/KD/729.W tej sytuacji zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wynagrodzeń podatniczki zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (w zażaleniu podatniczka podaje, że na umowę zlecenie), gdyż środki na ich zapłatę nie pochodzą ze środków pomocowych, o których mowa w tym przepisie.

Powołanie się podatniczki na inne interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego i wywodzenie słuszności swojej argumentacji na podstawie ich treści, nie ma znaczenia w niniejszej sprawie.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości m. in. naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Udzielona przez naczelnika urzędu skarbowego interpretacja ma zatem charakter jednostkowy i konkretny, lecz jedynie w stosunku do podmiotu, który wystąpił z wnioskiem do organu podatkowego o pisemną interpretację.

Natomiast podniesiony zarzut, iż Urząd Skarbowy rażąco naruszył przepisy postępowania (nie ustalił rzeczywistego charakteru czynności podatnika, co stoi w sprzeczności z obowiązkiem organu podatkowego), jest bezzasadny.

W wyroku z dnia 12.12.2005 r. sygn. akt I SA/GI 1678/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził: "Organ podatkowy obowiązany jest dokonać oceny prawnej stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa (art. 14a § 3 Ordynacji podatkowej). Nie może więc zbadać w sensie merytorycznym "sprawy podatkowej" wynikającej z przytoczonego w pytaniu stanu faktycznego lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego. Organ podatkowy nie jest zobowiązany ani uprawniony do prowadzenia jakiegokolwiek postępowania wykraczającego poza granice wniosku celem np. jego uzupełnienia w zakresie stanu faktycznego czy stanowiska pytającego. Rzeczą pytającego jest takie sformułowanie treści wniosku - wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie - by organ podatkowy na jego podstawie, bez konieczności dokonania dodatkowych czynności, mógł w drodze postanowienia, udzielić interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wskazanego we wniosku."

Mając na względzie powyższe brak jest podstaw do dokonania zmiany (uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl