Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 maja 2002 r.
Ministerstwo Finansów
PB5/RM-033-152-62/02/1
Zasada zaufania obywateli od organów państwa

Mając na uwadze sygnały dotyczące stosowania przez organy skarbowe przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji pracowniczych Banku Handlowego SA uprzejmie wyjaśniam.

Interpretacja przedstawiona w piśmie z dnia 9 października 2000 r. Nr PB5/RM-033-128-2567/00 skierowanym do Izb Skarbowych dotycząca opodatkowania dochodów uzyskanych przez pracowników Banku Handlowego ze sprzedaży akcji nabytych przy jego prywatyzacji jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, co więcej, znajduje również potwierdzenie w licznych orzeczeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadłych w przedmiotowej sprawie.

Ogólna zasada postępowania administracyjnego wyrażona w art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) stanowi, iż postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

Zastosowanie się przez podatnika do urzędowej interpretacji prawa podatkowego zgodnie z art. 14 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa nie może mu szkodzić.

Pisemna informacja urzędu skarbowego udzielona na wniosek podatnika nie stanowi wprawdzie urzędowej interpretacji prawa podatkowego, taką interpretację wydaje tylko Minister Finansów (art. 14 § 1 pkt ustawy - Ordynacja podatkowa), oczywistym jest jednak, iż podatnik nie może ponosić konsekwencji mylnych informacji udzielonych przez urząd skarbowy.

Jednakże odmienna interpretacja przepisów przez urząd skarbowy nie może stanowić podstawy do przyznania, nie mającej umocowania w przepisach prawa, ulgi podatkowej. Byłoby to sprzeczne z postanowieniami art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

Stąd nie widzę żadnego uzasadnienia dla zwolnienia pracowników Banku Handlowego SA z obowiązku zapłaty podatku z tytułu dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji nabytych przy jego prywatyzacji.

Niewątpliwie jednak błędne stanowisko organów podatkowych nie może rodzić niekorzystnych dla podatnika konsekwencji, np. w postaci naliczania odsetek od powstałej zaległości podatkowej.

W świetle powyższego, mając na uwadze realizację zasady demokratycznego państwa prawa oraz zachowania zasady zaufania do organów państwa, wskazanym jest aby organy podatkowe na indywidualne wnioski podatników rozważały zasadność umorzenia odsetek od zaległości podatkowych powstałych z tego tytułu.

Jednocześnie nie widzę uzasadnienia dla pozytywnego rozpatrzenia wniosków o umorzenie odsetek tych podatników, którzy mimo posiadania prawidłowej informacji z urzędu skarbowego nie zapłacili podatku od ww. dochodów.

Opublikowano: LEX nr 6923