Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 7 października 2004 r.
Zwolnienie od podatku dochodowego należności pieniężnych wypłacanych żołnierzom jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa.
Ministerstwo Finansów
PB5/KD-066-379-1280/04

Odpowiadając na pismo z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje:

Stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", wolne od podatku dochodowego są należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, celnikom, policjantom i pracownikom, pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń za pracę oraz uposażeń i innych należności pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku służbowym.

Zatem zwolnienie ma zastosowanie jedynie w przypadku należności pieniężnych wypłaconych np. żołnierzom wchodzącym w skład jednostek wojskowych użytych poza granicami państwa w celach określonych w tym przepisie.

Przy czym rodzaje należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym do polskich kontyngentów wojskowych w operacjach wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 ze zm.).

Stosownie do postanowień § 15 tego rozporządzenia, żołnierzowi skierowanemu do polskiego kontyngentu wojskowego wydzielonego z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do operacji wojskowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych oraz do kwater głównych, dowództw i sztabów tych operacji, przysługują:

- jednorazowa należność pieniężna,

- należność zagraniczna,

- dodatek wojenny,

- należności pieniężne z tytułu podróży służbowej odbywanej poza miejscowością, w której pełni służbę.

Należności pieniężne określone w powyższym przepisie mieszczą się w zakresie powołanego na wstępie zwolnienia przedmiotowego.

Z kolei, na podstawie § 24 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 140, poz. 1479), żołnierzowi skierowanemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa przysługuje prawo do urlopu zdrowotnego po powrocie do kraju, po zakończeniu służby poza granicami państwa.

W świetle powyższego otrzymane przez żołnierza uposażenie za czas urlopu zdrowotnego nie mieści się w zakresie należności pieniężnych wolnych od podatku. Stanowi natomiast dla żołnierza przychód ze stosunku służbowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, od którego płatnik jest zobligowany obliczyć zaliczkę na podatek, według zasad określonych w art. 32 tej ustawy.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/26