Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 września 2004 r.
Opodatkowanie należności zasądzonych na rzecz poszkodowanego.
Ministerstwo Finansów
PB5/IK-033-74-1130/04

Odpowiadając na pismo z dnia 15 lipca 2004 r., znak (...) dotyczące zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Departament Podatków Bezpośrednich uprzejmie informuje:

Wystąpienie Dyrektora Izby Skarbowej dotyczy opodatkowania należności zasądzonych na rzecz poszkodowanego na podstawie art. 444 oraz 445 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem odszkodowań:

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Na podstawie art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Z kolei na podstawie art. 445 § 1 k.c. w wypadkach przewidzianych w art. 444 k.c. sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Oba powołane przepisy dają podstawę roszczenia dla poszkodowanego, w stosunku do sprawcy uszkodzenia ciała lub zdrowia, wywołanego tym samym czynem, zdarzeniem. Świadczenia zobowiązanego stanowią więc formę rekompensaty za doznany uszczerbek o charakterze majątkowym (art. 444 k.c.) oraz niemajątkowym (art. 445 k.c.). Co prawda w doktrynie i judykaturze powszechnym jest wiązanie pojęcia odszkodowania jedynie z uszczerbkiem majątkowym, natomiast zadośćuczynienie z doznaną krzywdą, jednakże tego rodzaju rozróżnienia nie dokonują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji użyte przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie odszkodowania odnosi się również do zadośćuczynienia, będącego formą wynagrodzenia krzywdy poszkodowanego.

Opublikowano: Biul.Skarb. 2004/5/25