PB4/MS-802-143/21/00 - Formularze podatkowe z grupy CIT.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lutego 2000 r. Ministerstwo Finansów PB4/MS-802-143/21/00 Formularze podatkowe z grupy CIT.

Z dniem 1 stycznia 2000 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 95, poz. 1101), mocą której z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) m.in. wykreślone zostały przepisy dotyczące podatkowych ulg inwestycyjnych, ulg dla podatników zatrudniających osoby niepełnosprawne, a ponadto obniżona została wysokość stawki podatkowej.

Wprowadzone zmiany spowodowały konieczność dostosowania formularzy podatkowych z grupy CIT do zmienionych od 1 stycznia 2000 r. zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i należnego podatku dochodowego.

Biorąc powyższe pod uwagę podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym składają w 2000 r. deklaracje o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego - wzór Min. Fin.:

- dla CIT-2 - 3251/VIII,

- dla CIT-2A - 3275/I,

- dla CIT-2P - 3276/I.

Te same wzory formularzy stosują również podatnicy od początku roku podatkowego rozpoczynającego się w 2000 r., jeżeli ich rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy albo w przypadku gdy początek i koniec roku podatkowego przypada w 2000 r.

Podatnicy, których rok podatkowy rozpocznie i zakończy się w 2000 r. np. z powodu postawienia ich w stan likwidacji, do chwili opracowania formularzy CIT-8 i CIT-8A, tj. zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego w 2000 r., stosują wzory tych formularzy obowiązujących za 1999 r., które wypełniają z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, obowiązani, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do stosowania przez cały rok podatkowy stawki podatkowej obowiązującej podatnika w pierwszym dniu roku podatkowego, składają deklarację (lub zeznanie) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku gdy początek roku podatkowego przypada:

- w 1998 r. (np. w wyniku zmiany roku podatkowego) - dla CIT-2 - wzór Min. Fin. 3251/VI, dla CIT-8 - wzór Min. Fin. 3244/VI; wzory tych formularzy stosowane są także wówczas, gdy w wyniku zmiany roku podatkowego dokonanej w 1998 r. rok podatkowy zakończy się w 2000 r.,

- w 1999 r. (np. w wyniku zmiany roku podatkowego lub gdy jest inny rok podatkowy niż kalendarzowy) - dla CIT-2 - wzór Min. Fin. 3251/VIIA (może być także 3251/VII) - dla CIT-2P - wzór Min. Fin. 3276, dla CIT-2A - wzór Min. Fin. 3275, dla CIT-B - wzór Min. Fin. 3244/VII oraz dla CIT-BA - wzór Min. Fin. 3280.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że w poz. 105 formularza CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych wzór Min. Fin. 3244/VII podatnicy, którzy w 1999 r. wybrali formę wpłacania zaliczek według zasad określonych w art. 25 ust. 6-8 ustawy, wpisują kwotę stanowiącą kwotę wykazaną w CIT-2P w poz. 51 (podatek należny po odliczeniach za I półrocze roku podatkowego) pomnożoną przez dwa, a w przypadku gdy rok podatkowy uległ skróceniu ze względu np. na likwidację działalności, w odpowiedniej wysokości należnej zaliczki przypadającej na liczbę miesięcy w tym skróconym roku podatkowym.

W poz. 102 i 103 podatnicy ci podają kwoty naliczonego podatku na podstawie art. 37 ust. 4 i 5 oraz art. 39 ust. 4 ustawy, a także na podstawie art. 174 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Prawa bankowego obejmujące wszystkie kwoty naliczone w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

Opublikowano: S.Podat. 2000/9/60