PB3-2470/GM-722-357/99 - Składki na ubezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności majątkowej z tytułu prowadzenia działalności spedycyjnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 września 1999 r. Ministerstwo Finansów PB3-2470/GM-722-357/99 Składki na ubezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności majątkowej z tytułu prowadzenia działalności spedycyjnej.

(...) Jak wynika z przesłanego pisma Spółka jest zobowiązana do wypłaty odszkodowań, kar umownych (które są również odszkodowaniem, tyle że umownym - art. 483 Kodeksu cywilnego) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, jak i z tytułu opóźnienia w przewozie. Zakres odpowiedzialności wynika z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272 z późn. zm.) i jak słusznie zauważyła Spółka jest to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 z późn. zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów lub wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Istotą tego przepisu jest niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odszkodowań (kar umownych) związanych generalnie z wadami towarów lub usług a nie z samą zwłoką w dostarczeniu towaru.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wypłacone kwoty po spełnieniu warunku, że będą to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, oraz że pomiędzy tymi wydatkami a osiągniętym przychodem zachodzi związek przyczynowy i wydatek ten ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu.

Kwoty składek zapłaconych na ubezpieczenie od ryzyka odpowiedzialności majątkowej, z tytułu prowadzenia działalności spedycyjnej, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zwrócone przez zakład ubezpieczeń Spółce odszkodowanie podlega zaliczeniu do przychodów stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opublikowano: S.Podat. 2000/2/31