Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 maja 2007 r.
Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik
PB1/415-24/07
Wartość początkowa poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 26 lutego 2007 r. (data wpływu do Urzędu: 12 marca 2007 r.) dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko w części dotyczącej ustalenia dla potrzeb amortyzacji wartości początkowej składnika majątku nabytego w drodze darowizny, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Z treści złożonego wniosku wynika, iż nabyła Pani w drodze darowizny, na podstawie aktu notarialnego z dnia 27 lutego 2007 r., szereg udziałów w nieruchomościach tzn. udziałów w budynkach nabytych wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego oraz lokali będących odrębna własnością, w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903). W stosunku do Darczyńcy należy Pani do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o spadkach i darowiznach. W Pani opinii cena nieruchomości określona w umowie darowizny jest cena rynkowa, oszacowana na podstawie wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę. Przedmiotowe nieruchomości oraz lokale będące odrębna własnością są położone na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Nieruchomości nabyte przez Panią były przez Darczyńcę przed data darowizny oddane do użytkowania na podstawie umowy najmu lub dzierżawy osobom prowadzącym działalność gospodarcza i podlegały amortyzacji przez Darczyńcę. Od daty darowizny utrzymuje Pani umowy dzierżawy i najmu nabytych nieruchomości jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W związku z opisanym stanem faktycznym wnosi Pani o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jaki sposób ustalić dla potrzeb amortyzacji wartość początkowa poszczególnych składników majątku nabytych w drodze darowizny. Pani zdaniem wartość początkowa poszczególnych nieruchomości nabytych w drodze darowizny należy określić jako kwotę równa ich wartości rynkowej. W przypadku zaś, gdy kwota wskazana w akcie darowizny nie odpowiada wartości rynkowej nieruchomości, wartość początkowa powinna zostać określona na podstawie wartości rynkowej przedmiotowych nieruchomości, bądź też ceny określonej w umowie, w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik stwierdza:

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Przy ustalaniu wartości początkowej poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy uwzględnić przepis art. 19 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. I tak w myśl ww. art. 19 wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego przez Panie stanu faktycznego wynika, iż opinia biegłego rzeczoznawcy określająca wartość przedmiotowych nieruchomości została sporządzona 26 lutego 2007 r. W oparciu o ww. opinię w dniu 27 lutego 2007 r. sporządzono akt notarialny - umowę darowizny, na podstawie której nabyła Pani udziały w przedmiotowych nieruchomościach. Zdaniem Naczelnika tutejszego Organu podatkowego wartość przedmiotowych nieruchomości określona przez biegłego rzeczoznawcę można uznać za wartość rynkowa, która w myśl cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może stanowić podstawę do ustalenia wartości początkowej poszczególnych składników majątku nabytego przez Panie w drodze darowizny.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Naczelnik tutejszego Organu podatkowego stwierdza, iż przedstawione przez Panie we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.

Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wieże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Pouczenie:

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl