Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 września 2007 r.
Urząd Gminy w Chrzanowie
PB/p.3110-7-47/2007
Jakie konsekwencje podatkowe spowoduje złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu innym niż obowiązujący na terenie danej gminy?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 143 § 1, art. 14a § 1-4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 1c oraz art. 6 ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), na wniosek,.. Sp. z o.o.w,..,.. S.A. z siedzibą przy ul...,.,..,.., Nr CERP-3222-8-089/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. postanawiam, udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. art. 6 ust. 9 i ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w ten sposób, że stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku Nr CERP-3222-8-089/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. uznaję za nieprawidłowe w obowiązującym stanie prawnym.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 21 czerwca 2007 r., który został doręczony tut. organowi podatkowemu w dniu 2 lipca 2007 r.,... Sp. z o.o. w,.. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

1.

Przedmiot interpretacji, zgodnie z wnioskiem podatnika, jest następujący:

1)

Czy wyrażenie "sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" użyte w przepisie art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych w odniesieniu do deklaracji na podatek od nieruchomości składanej na dany rok podatkowy oznacza formularz deklaracji (replikę) zgodny z układem graficznym określonym przez Radę Gminy, przesyłanym później przez organ podatkowy, czy formularz zawierający dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - jak stanowi przepis art. 6 ust. 13 cyt. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

2)

Czy złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez Radę Gminy, obejmujący przykładowo numery Ksiąg Wieczystych, nazwę sądu, numery działek, adresy położenia nieruchomości, KRS, REGON, PKD lub wysokość miesięcznych rat podatku wypełnia dyspozycję przepisu art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?

3)

Czy przepisy prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego przewidują konsekwencje za złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, zawierających wszystkie informacje dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku, w tym dane opisowe dotyczące nieruchomości, a które zostały sporządzone na formularzach wykorzystujących inny układ graficzny niż określony przez Radę Gminy?

2.

Stan faktyczny, przedstawiony przez podatnika, jest następujący:

Spółka jako podatnik podatku od nieruchomości z tytułu posiadania nieruchomości obowiązana jest, stosownie do art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, składać organom podatkowym właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru oraz odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

3.

Stanowisko podatnika, zawarte we wniosku, jest następujące:

Każdy formularz deklaracji na podatek od nieruchomości pozwalający na prawidłowy wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zawierający jednocześnie zakres danych określonych przez radę gminy na darty rok jest formularzem, o którym mowa w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z tym podatnikowi składającemu taką deklarację nie grożą żadne konsekwencje (sankcje) wynikające z przepisów prawa podatkowego i przepisów karnych skarbowych. Brak powyższych konsekwencji dotyczy również przypadków złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości zawierających większy zakres danych niż określony przez radę gminy.

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości wójt, burmistrz (prezydent miasta), na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. Udzielenie interpretacji następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W sprawie nie zachodzą przesłanki wyłączające możliwość udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W sprawie dokonano następującej oceny prawnej stanowiska pytającego:

W myśl art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru. Artykuł 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że wzory formularzy, o których wyżej mowa, określa w drodze uchwały rada gminy.

W związku z powyższym wyrażenie "deklaracje na podatek od nieruchomości sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru" oznacza, że podatnik jest zobowiązany do sporządzenia deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu obowiązującym na terenie danej gminy (tj. tej gminy, gdzie powożone są przedmioty opodatkowania), określonym w drodze uchwały rady tej gminy. Tym samym sporządzenie deklaracji na formularzu innym, niż obowiązujący na mocy uchwały rady gminy na jej terenie, nie wypełnia dyspozycji normy zawartej w art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Złożenie przez podatnika deklaracji na podatek od nieruchomości na formularzu innym niż obowiązujący na terenie danej gminy może spowodować skierowanie przez organ podatkowy zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego o popełnieniu czynu określonego w art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.)

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak na wstępie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do niej, organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia niniejszego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w niniejszym postanowieniu.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja niniejsza jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Libiąża w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl