PB II/415-9/05 - Dokumentowanie wydatków poniesionych ze środków pochodzących z kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb majątkowych

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 4 maja 2005 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie PB II/415-9/05 Dokumentowanie wydatków poniesionych ze środków pochodzących z kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb majątkowych

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik zamierza skorzystać z ulgi na spłatę odsetek od kredytu pobranego na budownictwo mieszkaniowe.

1. Pierwsze pytanie dotyczy wypełnienia poz. 32 załącznika PIT-2K.

Zdaniem podatnika ustawodawca nie określił czym mają być udokumentowane wydatki poniesione na inwestycję i w związku z tym w poz. 32 załącznika PIT-2K można wpisać kwotę wydatków poniesionych na inwestycję opierając się na swoich prywatnych obliczeniach.

W ocenie tutejszego organu podatkowego stanowisko podatnika jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26 b ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) do zeznania składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia odsetek należy dołączyć oświadczenie (PIT- 2K) i wykazać w nim wszystkie poniesione wydatki związane z daną inwestycją, w tym wydatki udokumentowane fakturami VAT. W poz. 32 oświadczenia zdaniem tutejszego organu należy podać kwotę poniesionych wydatków na inwestycję udokumentowaną dowodami. Skoro ustawodawca nakazuje wpisać w PIT-2K poniesione wydatki to bezsprzecznie podatnik musi mieć dowody świadczące, że dany wydatek został poniesiony. Tym bardziej, że zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) podatnik, który skorzystał z ulg podatkowych winien okazać na żądanie organu podatkowego, między innymi dokumenty.

Z powyższego wynika, że nie można wpisać w PIT-2K wydatków ustalonych w drodze szacunku czy na podstawie indywidualnych obliczeń. Wydatki powyższe mogą być udokumentowane fakturami VAT, rachunkami, umowami, pokwitowaniami poniesienia wydatku.

2. Drugie pytanie dotyczy wpływu wydatków udokumentowanych fakturami VAT na możliwość pełnego wykorzystania limitu ulgi.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe.

Kwota wydatków udokumentowanych fakturami VAT nie ma wpływu na wykorzystanie pełnego limitu ulgi.

3. Trzecie pytanie dotyczy wpływu kwoty wpisanej w pozycji 32 PIT-2K na możliwość pełnego wykorzystania limitu ulgi.

Zdaniem Pana jeżeli wydatki są udokumentowane w kwocie niższej niż przyznany kredyt to można skorzystać z pełnego limitu, bowiem ustawa podatkowa nie określa jak mają być udokumentowane wydatki. Stanowisko Pana jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 cytowanej wyżej ustawy podatkowej od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione w roku kalendarzowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty limitu określonej na rok zakończenia inwestycji. W 2004 r. jest to kwota 189.000 zł. Zatem z uwagi na to, że ulga jest limitowana podatnik obowiązany jest do udokumentowania wydatków.

W przypadku jeżeli kwota wydatków będzie niższa niż kwota kredytu to może oznaczać, że kredyt wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, a zatem nie mogłyby być odliczone odsetki od całej kwoty kredytu.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl