Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 lutego 2005 r.
Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym kwoty przekazanej na kapitał akcyjny.
Izba Skarbowa w Łodzi
PB II-1/423-14/04/DP

Pytanie podatnika

Czy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym kwota przekazana na kapitał akcyjny z kapitału zapasowego, utworzonego z dopłat akcjonariuszy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi weryfikując na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informację o zakresie stosowania przepisów prawa, udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, w części dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od podwyższenia kapitału - stwierdza, że została ona wydana ze wskazaniem niewłaściwych przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny: w 2002 r. akcjonariusze Spółki (osoby fizyczne) uchwalili podniesienie kapitału akcyjnego o 70 tys. zł poprzez wykupienie nowych akcji na tę kwotę, na poczet czego dokonali wpłat. Do momentu rejestracji w Sądzie powyższego faktu (30 grudnia 2003 r.) wniesiona kwota figurowała na koncie kapitału rezerwowego, po czym została przeksięgowana na kapitał zakładowy. Zdaniem Spółki zaistniałe zdarzenie nie rodzi skutku podatkowego w formie ryczałtu wg stawki 15% od przekazanej kwoty 70.000,- zł z kapitału rezerwowego na kapitał zakładowy.

Jakkolwiek organ I instancji prawidłowo uznał, iż obowiązek podatkowy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym nie wystąpi, to jednak błędnie przywołał przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem z uwagi na okoliczność, iż akcjonariuszami Spółki są osoby fizyczne, to przedstawiony problem należy rozważyć w kontekście przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.

Dokonując analizy przepisu art. 24 ust. 5 pkt 4 stanowiącego, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także m.in. dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej - stwierdzić należy, iż dotyczy on sytuacji, w której przekazanie środków na kapitał akcyjny nastąpiłoby z kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych w poprzednich latach zysków. W takim przypadku zgodnie z art. 41 ust. 5, w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1a ww. ustawy należałoby pobrać zryczałtowany podatek w wys. 15% uzyskanego przychodu. Ponieważ zaś w przedstawionym przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego dokonano w efekcie ze środków własnych akcjonariuszy, a nie ze środków Spółki pochodzących z zatrzymanego zysku - obowiązek podatkowy wynikający z wyżej cytowanych uregulowań nie powstaje. Zatem w powyższym zakresie stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl