PB/II-1/4218-4/Int./05/KK - Wydatki na nagrody za przekroczenie poziomu sprzedaży danego towaru przez pracowników hurtowni jako koszt uzyskania przychodu producenta

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 12 lipca 2005 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB/II-1/4218-4/Int./05/KK Wydatki na nagrody za przekroczenie poziomu sprzedaży danego towaru przez pracowników hurtowni jako koszt uzyskania przychodu producenta

Pytanie podatnika

Czy całość wydatków poniesionych na zorganizowanie promocji produktów skierowanej do pracowników konkretnego klienta (apteki, hurtowni) stanowi koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiedź

Wnioskiem z dnia 3 marca 2005 r. Spółka wystąpiła do organu pierwszej instancji o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w celu zdynamizowania sprzedaży swoich produktów, organizuje akcje promocyjne skierowane do pracowników firm będących jej kontrahentami tj. hurtowni i aptek, które zajmują się dalszą odsprzedażą produktów Spółki. Promocja polega na tym, że w przypadku przekroczenia określonego poziomu sprzedaży produktów marki P przez pracownika danej hurtowni czy apteki, Spółka przekazuje konkretnemu pracownikowi nagrodę w postaci bonu towarowego lub usługowego. Poziomy sprzedaży produktów Spółki warunkujące otrzymanie nagrody określają stosowne regulaminy. Zdaniem Spółki opisane powyżej akcje promocyjne nie stanowią działań z zakresu reklamy i wszelkie wydatki poniesione na ich zorganizowanie stanowią w całości koszty uzyskania przychodów, jako spełniające warunek z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 11 maja 2005 r. Nr ŁUS II-2-423/44/05/AT Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie Pełnomocnik Spółki złożył zażalenie z dnia 18 maja 2005 r. zarzucając przedmiotowemu postanowieniu naruszenie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przez niewłaściwą jego wykładnię poprzez przyjęcie, iż wydatki na nagrody dla pracowników kontrahentów Spółki nie są związane z przychodami Spółki, a tym samym nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Nie zgadzając się ze stanowiskiem organu Spółka w uzasadnieniu zażalenia stwierdza, że wydatki na nagrody przyznawane za osiągnięcia handlowe pracowników firm będących jej odbiorcami, stanowiły zachętę do podnoszenia efektywności sprzedaży produktów Spółki i tym samym miały bezpośredni wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży tych towarów przez Spółkę. Wskazując na powyższe jednostka wnosi o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenia co do istoty sprawy.

Organ odwoławczy po przeanalizowaniu treści wniosku i zarzutów podniesionych w zażaleniu, stwierdził co następuje. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z gramatycznej wykładni tego przepisu wynika, iż podatnik ma możliwość odliczenia od przychodów wszelkich kosztów ich uzyskania, jednakże pod warunkiem, że mają one bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma, bądź też może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Zatem czy dany wydatek stanowi koszt uzyskania przychodu rozstrzyga m.in. istnienie wspomnianego związku przyczynowo-skutkowego.

W ocenie organu odwoławczego w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym związku takiego nie można wykluczyć, bowiem stosując tę formę zachęty Spółka stymuluje pracowników swoich odbiorców do wzmożonej odsprzedaży produktów marki P. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka - jak sama podaje - jest jedynym autoryzowanym przedstawicielem (importerem) wyrobów marki P. Każda zatem sprzedaż produktów Spółki w hurtowniach warunkuje również sprzedaż w Spółce w związku z koniecznością uzupełnienia braków magazynowych w zakresie tych towarów. Zgodnie z regułą zawartą w wyroku NSA z dnia 13 marca 1998 r., sygn. akt SA/Lu 230/97 kosztami uzyskania przychodu są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Biorąc pod uwagę motywacyjną funkcję przyznawanych nagród trudno odmówić tym wydatkom racjonalności jak również celowości. Wobec powyższego, uznać należy, iż wydatki związane z zakupem nagród stanowią koszty uzyskania przychodów stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niemniej jednak należy pamiętać, iż obowiązkiem Podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest konieczność wykazania wpływu organizowanej akcji promocyjnej na powstanie lub zwiększenie przychodów Spółki.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl