PB II 0801/8/04 - Opłata wstępna z tytułu leasingu operacyjnego jako koszt uzyskania przychodów u leasingobiorcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2004 r. Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza PB II 0801/8/04 Opłata wstępna z tytułu leasingu operacyjnego jako koszt uzyskania przychodów u leasingobiorcy

Pytanie podatnika

Czy opłata wstępna, na którą wystawiono fakturę VAT stanowi koszt uzyskania przychodów u leasingobiorcy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie rozliczenia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej w związku z realizacją umowy leasingu operacyjnego spełniającego warunki zawarte w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób, prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) wyjaśnia, że opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy w miesiącu jej poniesienia. Jednocześnie zwraca się uwagę, że do sumy opłat leasingowych nie zalicza się:

- płatności na rzecz finansującego za świadczenia dodatkowe o ile są one wyodrębnione z opłat leasingowych,- podatków, w których obowiązek podatkowy ciąży na finansującym z tytułu własności lub posiadania środków trwałych, będących przedmiotem umowy leasingu, oraz składek na ubezpieczenie tych środków trwałych, jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający będzie ponosił ciężar tych podatków i składek niezależnie od opłat za używanie,

- kaucji określonej w umowie leasingu, wypłaconej finansującemu przez korzystającego. Kaucja nie stanowi również kosztów uzyskania przychodu u korzystającego.

Ponadto informuje się, że prawa i obowiązki leasingodawcy i leasingobiorcy powinny wynikać z konkretnych postanowień umów leasingu w zakresie stosowania przepisów art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl których o możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów decyduje związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesionym wydatkiem, a uzyskanym przychodem.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl