PB I-3/4150/IN-157/US/2007/PM - Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 maja 2007 r. Izba Skarbowa w Łodzi PB I-3/4150/IN-157/US/2007/PM Koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 22 marca 2007 r., znak pisma: US I/406/1/115/AK/07, uznając jednocześnie stanowisko Strony za prawidłowe.

Wnioskiem z dnia 12 stycznia 2007 r. (data wpływu) zwrócił się Pan do organu podatkowego pierwszej instancji o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2005 r. był Pan pracownikiem Spółki S.A. W ramach procesu upubliczniania swoich akcji Zarząd S.A. zaoferował osobom uprawnionym (pracownikom i byłym pracownikom) w ramach publicznej oferty zamkniętej tzw."akcje pracownicze". Zarząd S.A. działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nabył od akcjonariuszy w ramach rynkowych transakcji kupna-sprzedaży 441.812 akcji po cenie 13,98 zł za akcję. Akcje te były oferowane osobom uprawnionym po cenie 5,00 zł za 1 akcję. Różnica pomiędzy ceną nabycia przez S.A. akcji pracowniczych (13,98 zł) a ceną sprzedaży osobom uprawnionym (5 zł) została pokryta przez Spółkę z kapitału rezerwowego utworzonego specjalnie na ten cel. Spółka S.A. różnicę pomiędzy ceną nabycia akcji (13,98 zł) a ceną sprzedaży (5,00 zł), czyli kwotę 8,98 zł za każdą akcję, potraktowała jako świadczenie stanowiące przychód pracownika i na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych doliczyła do przychodu pracowników, którzy nabyli akcje, naliczając i pobierając jako płatnik stosowne składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.Przychód ten został określony zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W Pana ocenie przychód określony na podstawie art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 22 ust. 1d tej ustawy, stanowi koszt uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji. Tym samym kosztem nabycia 1 akcji będzie kwota 13,98 zł (gdzie 8,98 zł to wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b zaś 5,00 zł to wydatek na nabycie częściowo odpłatnych świadczeń, czyli koszt nabycia 1 akcji.).

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bełchatowie, w postanowieniu z dnia 22 marca 2007 r. Nr US I/406/1/115/AK/07 nie podzielił Pana stanowiska w sprawie uznając, iż kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotowych akcji będzie rzeczywisty koszt jaki Pan poniósł na ich nabycie.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Stosownie do zapisu art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), dochodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z treści art. 23 ust. 1 pkt 38, do którego odsyła art. 30b ustawy wynika, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na (...) nabycie (...) akcji w spółce mającej osobowość prawną (...); wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych (...) akcji (...).

Z powyższego wynika, iż warunkiem niezbędnym w momencie odpłatnego zbycia akcji do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu środków pieniężnych poniesionych na nabycie tych akcji jest fakt poniesienia wydatku.

W związku z tym, iż poniósł Pan osobiście wydatek w kwocie 5,00 zł na zakup każdej akcji, wydatek ten stanowić będzie koszt uzyskania przychodu.

Równocześnie stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wartość pieniężną świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychód w takim przypadku stanowi różnica pomiędzy wartością świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 11 ust. 2b powyższej ustawy).

W przedstawionym stanie faktycznym, pracodawca zaproponował swoim pracownikom zakup akcji po cenie preferencyjnej, pokrywając ze środków własnych różnicę pomiędzy ceną rynkową akcji a odpłatnością ponoszoną przez pracowników. Przychód odpowiadający tej różnicy został opodatkowany jako przychód ze stosunku pracy.

Stosownie natomiast do zapisu art. 22 ust. 1d ustawy w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, (...), jest (...) wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, (...).

W konsekwencji przy zbyciu akcji nabytych w przedstawiony powyżej sposób, ustalając wysokość kosztów uzyskania przychodu należy uwzględnić przepisy art. 23 ust. 1 w związku z cytowanym art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem do kosztów uzyskania przychodu ze zbycia przedmiotowych akcji zaliczyć należy również przychód odpowiadający różnicy między ceną rynkową akcji a odpłatnością ponoszoną przez pracowników przy ich nabyciu.

Końcowo organ podatkowy pragnie podkreślić, iż stanowisko takie zajęło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 marca 2007 r. znak: MB8/250/2007.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl